همهپرسي در اصفهان!

Jahan e-Sanat - - News -

يكي از مسووالن محترم اصفهان گفتهاند: 75 درصد مردم اصفهان عالقهاي به كنسرت ندارند. اين اكثريت نبايد فداي خواست اقليت شوند.

بعد از اينكه انسان چند لحظه به اين دو جمله فكر ميكند، چند چيز ذهنش را مشغول ميكند.

-1 آيا به تازگي در شهر اصفهان رفراندومي مبني بر داشتن عالقه به كنسرت برگزار شده؟

-2 اگر برگزار ش//ده پس چرا هيچكس جز ايشان )مسوول محت//رم اصفهان( از برگزاري و نتيجه آن باخبر نش//ده؟ حتي مردم اصفهان هم متوجه نشدهاند كه در اين همهپرسي شركت كردهاند!

-3 اگر برگزار نش//ده پس اين آمار دقيق از كجا به دس//ت آمده؟ آيا ايشان)مس//وول محترم اصفهان( از س//ر ضمير مردم اصفهان باخبر است؟

-4 آيا آمار دقيقي از ميزان عالقه مردم اصفهان به هنرهاي ديگري مثل مجسمهس//ازي، بازيگري، ادبيات و نقاشي وجود دارد؟!

-5 اينكه آيا واقعا 75 درصد اصفهانيها عالقهاي به كنسرت ندارنديابرعكس57 درصدمردماصفهانعاشقموسيقيهستند به كنار، اما آيا اگر عدهاي نخواهند به كنس//رت بروند، فداي آن عدهايميشوندكهميخواهندبهكنسرتبروند؟!يعنيجانشان را از دست ميدهند؟!

-6 تاريخ هنر اصفهان نشان ميدهد كه از هر پنج اصفهاني، س//ه نفر ساز ميزنند و دو نفر آواز ميخوانند و در هر اصفهاني يك تاجاصفهاني درون وجود دارد. پس چگونه ميشود كه آنها به كنسرت عالقهاي نداشته باشند؟!

با اين حجم از ابهامات مقتضي است هر چه سريعتر مسووالن كش//ور با برگزاري يك همهپرسي، تكليف عالقه مردم اصفهان به كنس//رت را معلوم كنند تا كشور از اين بالتكليفي دربيايد و مهمتر از همه خود مردم اصفهان متوجه شوند كه آيا عالقهاي به كنسرت رفتن دارند يا نه!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.