شرايط خوب بودن خارجيها!

Jahan e-Sanat - - News -

هوم/ن جعفري- پس//اپريروز: مذاكره با خارجيها تحت هر ش//رايطي بد اس//ت مگر اينكه نماينده ما برود به مالقاتش//ان هر 10 دقيقه يكبار هم فحش//ي بارشان كند! در غير اين صورت قبول نيست!

پس پريروز: برويد براي برجام مذاكره كنيد. عمرا اگر برجام اوكي شود. مگر ميگذارند!

پس پريروز بعد از برجام: گالبيش كو؟ سيبش كو؟ شفتالوش كو؟

ديروز: قرارداد توتال امضا شده ولي نه گالبي برجام است نه ش//فتالويش! تازه اسم اين كار خيانت است. از كجا معلوم دالر تقلبي نداده باشند؟

امروز: توتال اگر بيايد ميكش//يمش! اگر با فرانس//ه قرارداد خودروسازي ببنديد خوب است چون ما رفتيم سهام خودروسازي خريديم سود ميكنيم. اگر هواپيما ببنديد خوب نيست چون مردم در حوادث هوايي نميميرند و نميتوانيم از دولت انتقاد كنيم اما بستن قرارداد نفتي بد است چون مشكل بيكاري كم ميشود و مردم دوباره به اينها راي ميدهند!

فردا: آقا چرا و به چه دليل قرارداد بستيد به خارج از كشور كارگر اعزام كنيد؟ مردم از بيكاري و گرسنگي بميرند اما براي اجنبي كار نكنند!

پس فردا: بنز غلط كرده ميخواهد در ايران بيايد روي مونتاژ پيكان كار كند؟چرا وقتي ما سركار بوديم نميآمدند؟ ... و اين ماجرا ادامه دارد. نتيجه اخالقي: خارجيها همه بد و ش//يطاني هستند مگر اينكه ما با آنها امضا كنيم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.