نمايشگاه »تجريد رنگ خط« در گالري شيث

Jahan e-Sanat - - News -

نمايشگاه آثار حبيب بحريني، نقاش و تصويرساز از روز جمعه 23 تا 28 تيرماه در گالري ش//يث برگزار ميشود. 18 اثر ارائهشده در اين نمايشگاه شامل سه بخش هستند؛ بخش نخست، بخشي است كه با پاشيدن رنگها در لحظه و بر اثر اتفاق به وجود ميآيند و با توجه به آنچه در ذهن هنرمند تداعي شده، به آن سمت و سو داده شده است. بخش دوم، آثاري هستند كه هنرمند با قرار گرفتن در فضاهايي متفاوت، حسي كه در درونش ايجاد شده را به تصوير كشيدهاست.همچنينبخشسومايننمايشگاهراآثاريتشكيل دادهاند كه با توجه به موضوع و عنواني از پيشتعيينشده، اجرا شدهاند. حبيب بحريني، كارشناس گرافيك است و در رشتههاي هنري مختلفي چون نقاشي و تصويرسازي مهارت دارد؛ از جمله سوابق اجرايي اين هنرمند ديوارنگاري موسسه ميثم تمار، اجراي پروژه گرافيك محيطي در حرم حضرت معصومه، اجراي پروژه كاشي معرق و سفال در ايستگاه مترو شهيد چراغي، مدير برگزاري وركشاپ طراحي پوستر در فرهنگستان هنر و فعاليت در بخش كارگروه نخبگان فرهنگستان هنر است.

تجريدرنگخط،همهروزهازساعت61 تا02 بهنشانيچهارراه وليعصر،ضلعجنوبيپاركدانشجو،كوچهشيرزادشرقي33 قابل بازديد براي عالقهمندان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.