عروس کویر در انتظار توسعه صنعت گردشگری

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

فاطمه روش/ن- یزد ش/هر» خانههای خش/تی« و »بادگيره/ا« ب/ه عن/وان نخستين ش/هر تاریخی ایران که دارای ارزشهای منحصر به فرد جهانی است، در چهلویکمين اجالس ميراث جهانی در کراکوف لهس/تان، ب/ا حمایت قاطع اکثراعضایکميتهميراثبشرییونسکو ثبتشد.

فاطم/ه روش/ن- یزد ش//هر» خانههای خشتی« و »بادگیرها« به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران که دارای ارزشهای منحصر به فرد جهانی اس//ت، در چهلویکمین اجالس میراث جهانی در کراکوف لهستان، با حمایت قاطع اکثر اعضای کمیته میراث بشری یونسکو ثبت شد. شهری که نه تنها بناهای بینظیرش بلک//ه قدم زدن در کوچه و خیابانهایش هم لذتبخش اس//ت و هر بینندهای را مجذوب خ//ود میکن//د و حاال جهانی ش//دنش نوید روزهای پررونقی را در حوزه گردش//گری این اس//تان میدهد.پرونده ثبت جهانی یزد پس از س//الها به ثمر رسید و این شهر به عنوان نخستین ش//هر تاریخی ایران به ثبت رسید. اتفاق//ی که پس از 9 س//ال رخ داد و چندین بار به دلیل ساختوسازهای غیراصولی جهانی شدنش به تعویق افتاده بود و معضلی جدی برای این ش//هر ایجاد ک//رده بود. تا جایی که محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی هم پیش از آغاز اجالس درباره این مشکالت ابراز نگرانی ک//رده بود. با همه اینها حاال یزد جهانی شده و به نظر میرسد نیازمند مدیریت یکپارچه، برنامهریزی گسترده شهری، رعایت اص//ول معماری و تجدیدنظر در ضوابط نظام مهندسی و ساختوساز است.

شاهد سیل ورود گردشگران به یزد خواهیم بود

رش//د گردش//گری یزد یکی از مهمترین اتفاقها پس از ثبت جهان//ی آن خواهد بود. شهری که در چندس//ال اخیر و به خصوص پس از برجام رش//د گردشگری بیشتری پیدا ک//رده بود، ح//اال وضعیت ت//ازه ای را تجربه خواهد کرد.

محمدرضانصیری،معاونگردشگریاستان یزد درباره تاثیرات ثبت جهانی این شهر بر ورود گردشگران به »جهان صنعت« میگوید: »در س//ال ‪113 ،1395‬ هزار و 500 نفر گردشگر خارجی وارد اس//تان یزد ش//دند. این رقم در مقایس//ه با سال 92 رشد چشمگیری داشته است.خوشبختانهثبتجهانییزد،شرایطورود و گردشگران خارجی بهتر هم خواهد شد و ما شاهد سیل ورود گردشگران خواهیم بود.«

نصیریبااشارهبهتوسعهزیرساختهاییزد میگوید: »بسیار مهم است که زیرساختهای شهر یزد را توسعه دهیم. با توجه به اینکه این اتفاق قابل پیشبینی هم بود اقدامات بسیاری در این خصوص انجام شده است.«

معاون گردشگری یزد توضیح داد: ما برای جذبگردشگربیشتربرنامهریزیهاییداشتیم. نخس//تین بحث مثلث گردش//گری طالیی یزد اصفهان و ش//یراز بود. اکثر گردش//گران خارجی که وارد یزد میشوند اروپایی هستند. گردش//گرانی که فرهنگی هستند و عمال در پکیجش//ان این س//ه شهر هس//ت. برای این گردشگران تدارکاتی را ترتیب دادهایم.

برنامههای//ی برای طوالنی ک//ردن اقامت آنه//ا در یزد داریم.در ح//ال حاضر ماندگاری گردش//گران در یزد دو شبانهروز است که در تالش هستیم آن را به 2/8 برسانیم.

خوشبختانهیزد0056 اثرتاریخیداردکه ازاینمجموعه0051ثبتشدهاست.اینآثار عمدتا در شهرهای یزد، اردکان، میبد و ابرکوه هستند. توسعه زیرساختهایی در مسیر یزد ب//ه اصفهان برای گردش//گران در نظر گرفته شده است. درحال ساخت مجتمعهای رفاهی برای گردشگران خارجی و داخلی هستیم. فاز نخست این دو در شش ماهه اول امسال آغاز خواهد ش//د. در مسیر یزد به شیراز دو پروژه داری//م که یکی از آنها افتتاح ش//ده و دومین پروژه در دست اقدام است.«

او ادامه داد: »در ش//هر ی//زد هم اقداماتی صورت گرفته اس//ت. س//اخت سرویسهای بهداش//تی در باف//ت تاریخ//ی یزد، توس//عه حم//ل و نقل عمومی با اس//تفاده از اقداماتی همچون دوچرخههای برقی، کالسکهسواری و ماشینهای برقی که با همکاری شهرداری در این مناطق احداث شده است.«نصیری توضیح داد: »بحث دوم اقامتگاههای بومگردی است که باعث حفظ خانههای تاریخی در بافت تاریخی هم شده است. از س//ال 94 که اقامتگاههای بومگردی راه افتاد همکاری خوبی بین مردم و مسووالن شکل گرفت و باعث شد عالوه بر اینکه مشکالت اقامتی در این شهر روبهرو کمتر شود، مردم این منطقه هم وضعیت اقتصادی بهتری داشته باشند.«

او درباره مشکالت اقامتی این شهر گفت: »برای برطرف کردن این مش//کالت در حال س//اخت پنج هتل پنجس//تاره در این ش//هر هستیم. این هتلها در شهرهای یزد و اضافه کرد اردکان و میبد هس//تند. با اینکه ساخت این پروژه آغاز ش//ده چهار سال زمان میبرد تا این هتلها ساخته شود. به همین دلیل به ساخت هتلهای سنتی رو آوردیم و همزمان تعداد تختهای هتلها را گس//ترش دادیم. پیشبینی ما برای س//ال ،1400 هشت هزار تخت اس//ت. در حال حاضر 51 واحد اقامت گاه بومگردی داریم ک//ه بین 850 تا 1000 هزار نفر را اسکان میدهند.«

„ ثب/تجهانییزدجای/گاهفرهنگی ایران را در دنیا تثبیت میکند

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان یزد هم درباره ثبت جهانی یزد گفت: ثبت جهانی اس//تانهای کشور از جمله یزد، اهمیت و جایگاه میراث فرهنگی ایران را در سطح بینالمللی تثبیت میکند.

فاطمهدانشباابرازخرسندیازثبتجهانی شهر یزد پس از سالها تالش گفت: یزد شهری با پیشینهای تاریخی است که در میانه فالت مرکزی ایران و بر سر چهارراه عبوری راههای اصلی کشور قرار گرفته است.

او ب//ا بیان اینکه بی//ش از دو هزار و 200 هکتار بافت تاریخی وجود دارد که در فهرست آثار ملی کش//ور به ثبت رس//یده، گفت: این ثبت جهانی افتخار بزرگی برای یزد و پیام آور اهمیت غنی بودن فرهنگ و تمدن ایرانی در سطح بینالمللی است.

دانش ادامه داد: طبیعت سختگیرانه، آب وهوای نسبتا خشک و کمآبی این شهر، منجر به پرورش مردمانی س//ختکوش، قناعتگر و سازگار با آن شده است.

او اضاف//ه کرد: مردمانی ک//ه با نبوغ خود توانس//تهاند آب را از دل کوهه//ا و ب//ا عبور از زیرزمین به س//طح آورند، از آن آب، خش//ت خشت بناهایی را ساختند و از همنشینی آن بناها شهر تاریخی یزد پدید آمد.

مدیرکلمیراثفرهنگیشهریزدبیانکرد: یزد در میان شهرهای جدید تاکنون به حیات خود ادامه داده و با ساختار خشتی منسجم، وسعتی بیش از 170 هکتار دارد.

به گفته دانش، مردم یزد با ادیان مسلمان، زرتشتی و یهودی، سالیان درازی است که با یکدیگر در سازگاری و صلح زندگی میکنند.

او با بیان اینکه یزد را شهر مناره و بادگیر نیز میخوانند، اضافه کرد: ش//هر آب انبارها، خانههای خشتی با تاالر و ایوان و صفه و شهر گنبدها از دیگر نامهای یزد است.

دان//ش با بیان اینکه یزد هر چند در اقلیم گرم و بیابانی واقع است، اما خالقیت معماری، آن را به گونهای ساخته که در تابستانهای گرم نیز میتوان در خنکای سایه و باد کوچههایش قدم زد، گفت: مصرف کم انرژی در ساخت و بهرهبرداری از بناهای این شهر، الگویی است برای بحران انرژی امروز، از این رو یزد را میتوان شاهکار زنده »معماری گلین« نامید.

او ادامهداد:برایدرکساختبافتتاریخی یزد، باید اجزا و عناصر تشکیلدهنده آن را مورد بررسی قرار داد و اما برای کشف پیوند بین این اجزا ناگزیر به تجزیه بافت و بررسی عملکرد اجزای شکلدهنده آن هستیم.

شهر یزد در اجالس کمیته میراث فرهنگی یونس//کو که دیروز در شهر کراکوف لهستان برگزار شد، در فهرس//ت آثار جهانی به ثبت رسید.

روند ثبت جهانی یزد از زبان معاون میراثفرهنگی

»با توجه به مخالف نبودن هیچ کش//وری برای ثبت جهانی یزد و به درخواست رییس اجالس، اصالحیه تصویب قطعنامه مربوط به یزدبررسیشدوبهطوربیسابقهای51 کشور به نفع ایران رای دادند و سرانجام بدون هیچ مخالفتی و با اجماع همه اعضای کمیته میراث جهانی، ثبت »شهر تاریخی یزد« در فهرست میراث جهانی به تصویب رسید.«

محمدحسنطالبیان،معاونمیراثفرهنگی س//ازمان میراث فرهنگی، صنایعدس//تی و گردشگری درباره روند بررسی پرونده »شهر تاریخ//ی یزد« گفت: این اولینبار اس//ت که کشورمان توانسته یک شهر تاریخی را به ثبت جهانی برساند.

او بی//ان کرد: این موفقی//ت بزرگ پس از رایزنیها، مذاکرات و گفتوگوهای کارشناسی گستردهچندروزاخیردرصحناجالسکمیته میراث جهانی به دس//ت آمد و هیات اعزامی کشورمان توانست همه اعضای کمیته میراث جهانی یونسکو را در رابطه با اهمیت و ارزش منحصربهفردجهانیمجموعهتاریخیشهریزد متقاعد کرده و نظر موافق همه اعضای کمیته را برای ثبت جهانی آن جلب کند.

طالبی//ان ادامه داد: ب//ه دنبال تالشهای انجام ش//ده و طبق توافق به دس//ت آمده در جریان رایزنیها و مذاکرات فشرده، عصر روز شنبه 17) تیرماه( ابتدا سفیر و نماینده دائم جمه//وری آذربایجان در یونس//کو اصالحیه پیشنویس قطعنامه مربوط به یزد را مطرح کرد و بر ضرورت ثبت جهانی این شهر تاریخی تاکید کرد. این اصالحیه، توسط چهار کشور جمهوری آذربایجان، کویت، قزاقستان و ترکیه بهدبیرخانهکمیتهمیراثجهانیپیشنهادشده بود.ب//ه گفته او، در ادام//ه نمایندگان کویت، ویتنام، ترکی//ه و تونس در حمایت از پرونده ایران صحبت کردند و در س//خنانی با تاکید بر زنده بودن شهر تاریخی یزد، منحصربهفرد بودن آن به لحاظ ارزش جهانی، برخورداری از منظر استثنایی، نمونه بودن به لحاظ توسعه پایدار، استداللهای علمی، مستدل و منطقی هیات جمهوری اسالمی ایران در تبیین کلیه ابعاد مورد نظر ایکوموس و اس//تحقاق ش//هر تاریخی یزد برای ثبت جهانی، حمایت خود را از اصالحیه ارائه شده اعالم کردند.

مع//اون میراث فرهنگی ادامه داد: با توجه ب//ه پای//ان وقت اجالس روز ش//نبه و نظر به اینکه تعداد کشورهای حمایتکننده از پرونده کش//ورمان زی//اد بود و همه آنها نی//ز بر ارائه س//خنرانی در حمایت از پرونده ایران تاکید داش//تند، بنا به پیش//نهاد رییس لهس//تانی اجالس، قرار شد ادامه جلسه به روز یکشنبه 18) تیر( موکول ش//ود. در جلس//ه دیروز نیز کشورهای لبنان، کرواسی، پرتغال، قزاقستان، زیمبابوه، اندونزی، کوبا، بورکینافاسو، فیلیپین، کرهجنوبی و پرو درخواست وقت برای حمایت کردند که رییس جلسه تصریح کرد، چون هیچ کشوری مخالف نیست و فهرست کشورهای درخواستکننده سخنرانی برای حمایت بسیار طوالنی است، لذا بهتر است مستقیم به بررسی اصالحیه تصویب قطعنامه مربوط به یزد برویم. به این ترتیب تعداد کشورهایی که در حمایت از پرونده شهر تاریخی یزد اعالم آمادگی کردند بهرقمبیسابقه51 کشوررسیدونهایتاپرونده کشورمان بدون هیچ مخالفتی و با اجماع کلیه اعضای کمیته میراث جهانی به تصویب رسید و در فهرست میراث جهانی ثبت شد.

طالبی//ان این موفقیت ب//زرگ را حاصل تالش ش//بانهروزی و خس//تگیناپذیر همه دس//تاندرکاران ذیربط در سطوح مختلف دانس//ت و آن را به مردم کش//ورمان تبریک گفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.