درگیريهاي داخلي مانع سرمایهگذاري

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

... در نتيج//ه تصوير مثبتي در ذهن جهانيانايجادميكند.

سرمايهگذاريهاي خارجي ميتواند زمينهس//از ورود تكنولوژيهاي جديد و روشهاي نوآورانه روز دنيا به كشور باشد و كارايي بيشتري را در صنعت و توليد در پي خواهد داشت و با ورود سرمايهگذاري خارجي امكان تثبيت و توس//عه امنيت اقتصادي فراهم خواهد شد.

س//رمايهگذاري خارج//ي همچنين ميتواند باعث گس//ترش مبادالت كشور و گش//وده شدن درهاي صادرات ايران به كش//ورهاي منطقه و جهان شود و سهم اي//ران را از تعامالت اقتصادي بينالمللي افزايش دهد.

س//رمايهگذاري خارجي به دو روش صورت ميگيرد؛ در روش اول هدف جلب و جذب س//رمايه از خارج كشور به داخل مرزهاي كشور است و در مورد دوم هدف ايناستكهباتوجهبهپتانسيلهايموجود و قابليتهاي داخلي در ديگر كشورها به سرمايهگذاريبپردازيم.

البتهسرمايهگذاريخارجينبايدمنافع ملي را به خطر بيندازد و اين منافع را فداي جذبسرمايههادركشوركند.درواقعبايد درسرمايهگذاريخارجيآيتمهاوشرايطي وجود داش//ته باشد كه در رشد اقتصادي كشور و GDP اثر مثبتي داشته باشد و به بهبود اوضاع كلي اقتصاد منجر شود و اين امر بايد ما را در رسيدن به اهداف بلندمدت در مسير رشد و توسعه ملي ياري كند.

با اين حال بايد توجه داش//ت گاهي ممكناستباورودسرمايهگذاريخارجي، برخي پروژههاي كش//ور با مشكل مواجه شوند. براي مثال طرف خارجي با معطلي وهزينههاياضافيدراجرايپروژهميتواند ضررهايهنگفتيرابرايمابههمراهداشته باشديابعضامشاهدهميشودكهاختالفات حقوقيپيشآمدهميانطرفينقراردادهادر مجموعبهزيانبخشهايدرگيرپروژههاي س//رمايهگذاري شده است. بنابراين حائز اهميت است كه در قراردادهايمان مسايل حقوقي را به شكل جدي در نظر بگيريم و س//عي كنيم با عبرت گرفتن از اتفاقات گذشته از بروز مشكالت احتمالي آينده پيشگيريكنيم.

بااينحالبايدتوجهداشتكهدرگيري و كش//مكش ميان بخشه//اي داخلي پيرامونجذبياعدمجذبسرمايهگذاري خارجي نبايد منافع ملي را به خطر اندازد و اگر مشخص شود قرارداد خارجي براساس منافع ماست، بايد تمام بخشها از جمله دولت،بخشخصوصي،قوهقضاييه،مجلس ...و از آن حمايت و براي اجراي صحيح آن تالشكنند.

ضمنا بايد در نظر داشت كه نبايد در ورود به بازارهاي جهاني ترس داشته و از سوي ديگر لزوم ورود محتاطانه و به دور از شتاب را نيز در نظر بگيريم زيرا بسيار مهم است كه بهرهمند شدن سرمايهگذار خارج//ي از مناف//ع و مزاي//اي يكطرفه در قرارداده//ا جلوگي//ري ش//ود و الزم است اولويت خود را برپايه شركتهاي مش//ترك و جوينتونچر ق//رار دهيم. اين امر بس//يار حائز اهميت است كه از اعطاي يكسري امتيازات و منابع خاص به س//رمايهگذاران خارج//ي كه فضاي فعاليت را براي بخشخصوصي و فعاالن اقتصادي داخلي تنگ ميكند، جلوگيري كنيم و مراقب ضرر و زيانهاي احتمالي در اين راه باشيم.

با اين ح//ال در حال حاضر نيازمند اصالحات در برخي بخشهاي ساختاري اقتصاد هستيم و بايد به دنبال مهيا كردن زيرساختهاي جديد ديگري براي جذب سرمايهگذاري خارجي باشيم. در شرايط كنوني تعداد كمي پروژه در دست داريم ك//ه امكان عرضه به ط//رف خارجي را داش//ته باش//د و در اي//ن مس//ير الزم اس//ت به دنبال شناسايي و بهكارگيري س//رمايهگذاري جهاني و دس//تيابي به ابزاره//اي كارب//ردي نوي//ن بينالمللي باش//يم. در واقع الزم است شركتهاي داخلي با انواع ابزارهاي س//ختافزاري و نرمافزاري بهروز دنيا آش//نا شوند و با آگاهي و دانش كافي نسبت به طرحها و پروژههاي موجود قدم بردارند.

با اين حال بايد توجه داشت اينگونه نيست كه در شرايط حاضر اين موارد را به طور كلي در دست نداريم بلكه الزم است با استفاده از آموزش و بهكارگيري ابزارها و روشهاينوينبهدنبالاثربخشيبيشتردر پروژههاي سرمايهگذاري خود شويم.

در زمينه ورود سرمايهگذاري خارجي بايد اين نكته را در نظر داشت كه اگر فرآيند جذب و انعقاد قرارداد به درستي طي شود، برخالف عقيده برخي افراد، هرگز با تنگ ش//دن عرصه بر بخشخصوصي و دولت مواجه نخواهيم ش//د. ام//ا در صورتي كه در اين مسير بد عمل كنيم، سرمايهگذار خارجي ميتواند ب//ه يک معضل و دمل بزرگ براي اقتصاد كش//ور تبديل ش//ود. متاسفانه يكي از عمده اشكاالت ما در اين راه، اختالفات جناحي و سياسي است كه ميتواند منجر به آسيبرساني به اقتصاد كشور شود و الزم است از ورود به بحثهاي اينچنينيجلوگيريكنيم.

اگر بخواهيم پيشبيني عملكردي از دولت دوازدهم در استفاده از سرمايهگذاري خارجي داشته باشيم بايد اين نكته را در نظر گرفت كه انتظارات در مسير توسعه اقتص//ادي كش//ور در اين م//ورد و موارد مشابه از دولت روحاني بسيار باال خواهد بود و اين امر وظيفه س//نگيني بر دوش رييسجمهور كش//ور خواهد گذاش//ت. بنابراين بزرگترين وظيفه رييسجمهور همسووهمفكركردنتيماقتصاديدولت در دوره آينده رياستجمهوري خواهد بود وتنهاازاينطريقاستكهميتوانكشتي متالطماقتصاديايرانرابهسرمنزلنهايي خود رساند.

با اين اوصاف انتظ//ار ميرود دولت دوازدهم در زمينه سرمايهگذاري خارجي و همچني//ن ديگر بخشهاي اقتصادي از انس//جام و همدل//ي بس//يار زي//ادي برخوردار باشد.

* ریيس خانه اقتصاد ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.