لكههاي نفتي دشمن محیطزیست

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - eng.ghadyani@gmail.com

عمليات حفاري، استخراج، پايانههاي نفتي،آسيبديدگيكشتيهاونفتكشهاو خطوطانتقال،جنگو...ازمهمترينعوامل پيدايشاينلكههاست.همچنين32 تا42 درصد لكههاي نفتي را به عوامل ناشناخته و غيرقابل تش//خيص نس//بت ميدهند. بنابراين اين چالش زيستمحيطي را بايد اجتنابناپذير قلم//داد كرد؛ پديدهاي كه ضمن آلودگي زيس//تبوم باعث از دست رفتن هزاران ليتر طالي سياه ميشود.

غي//ر از پديده لكههاي نفتي، موضوع پسابهايامتزاجناپذيررانبايدناديدهگرفت؛ پسابهايكارخانجاتپتروشيمي،صنايع غذايي، چرمس//ازي، فوالد ...و نيز همواره موردتوجهسازمانهايزيستمحيطيبوده و محل اختالف اين نهادها با صنايع ذكر شده است چراكه براي تبديل اين پسابها به مواد قابل هضم در طبيعت و رهاسازي آنهادرزيستبوم،هزينههايزياديمتوجه صاحبان اين صنايع ميشود.

روشهاي مقابله با لكههاي نفتي با وجود تنوع زياد در اشكاالتي مشتركند. در روشه//اي كنوني متداول لكه نفتي سوزانده ميش//ود كه در اين صورت به طور كامل از بي//ن رفته و آلودگي دريا جاي خود را به آلودگي اتمسفر ميدهد. در روش ديگر از تعليقشكنها استفاده ميشود؛ موادي كه روي لكه پاشيده شده و باعث حل شدن هيدروكربنهاي نفت در آب ميش//ود كه دستاورد اين روش م//رگ صدها و هزاران جان//دار دريايي است. روش ديگر استفاده از مواد جاذب يا دس//تگاههايي با عنوان اسكيمرهاي جاذب اس//ت كه اين روش بيش//تر در خصوص پس//ابها مورد اس//تفاده قرار ميگي//رد و كمتر ميت//وان در رابطه با لكههاي نفتي از آن بهره برد. مش//كل اين روش، بازدهي كم و نياز به انرژي و زمانزياداست.لكههاينفتي،زخمياست كه گاه و بيگاه در گوشهاي از جهان سر باز ميكند و اجتنابناپذير بودن اين چالش زيستمحيطي را يادآور ميشود. انفجار سكوينفتيخليجمكزيکدرسال0102 و مرگ ميليونها جاندار دريايي و از بين رفتن بيش از پنج ميليون بشكه نفتخام تنها يكي از اين حوادث است.

تم//ام چالشهاي يادش//ده ميتواند عام//ل انگيزش براي ي//ک مبتكر ايراني باشد؛ شهروندي كه كشورش در رتبه اول دارندگان ذخاير نفت و گاز دنياست.

اختراع دستگاه »جداكننده اتوماتيک سياالت شيميايي چندفازي« كليد حل تمام مشكالت يادشده است؛ اختراعي كه ضمن جداسازي مخلوطهاي دو فازي مانند نفت و آب و پاكس//ازي طبيعت، منجر به بازگرداني نفت از دس//ت رفته ش//ده و لكههاي نفتي را كه تاكنون به روشه//اي مختلف از بي//ن ميرفتند، اكنون بازيافت و مجددا در چرخه پااليش و فرآورش قرار ميدهد.

اين اختراع كه در سال 1395 با تاييد پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران در اداره ثبت اختراعات كشور به ثبت رسيد، اكنون جديدترين تكنولوژي سال 2017 در زمينه جداسازي پسابهاي چندفازي در دنياست. اين اختراع كه در اداره ثبت اختراعات و عالئم تجاري آمريكا هم به ثبت رس//يده، داراي مزايايي اس//ت كه تمام مش//كالت يادشده را حل ميكند و ب//ا ص//رف كمترين هزين//ه و انرژي، دس//تاوردي مهم ب//ا ارزآوري باال براي كشور عزيزمان است.

اكن//ون زم//ان همت صنعتگ//ران و سرمايهگذاران است تا با تجاريسازي اين طرح ملي و صدور آن به سراسر دنيا قدمي موثر در راستاي حفاظت از محيطزيست و ارجنهادنبهطاليسياهاينعنصرپربهاي رو به پايان بردارند.

*پژوهشگرشيميو محيطزیستوصاحباختراع »دستگاهجداکنندهاتوماتيك سياالتشيميایيچندفازي«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.