بازیباحقوقکاسبانپالسکو

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

اميرحسين ميراسماعيلی- پس از گذشت شش ماه از حادثه تاسفبار پالسكو كه منجر به فوت 22 نفر از شهروندان و آتشنشانان شد، همچنان وضعيت فروشندگان و توليدكنندگان آن مجتمع تجاری در ابهام است. در گزارشی كه چندی پيش در »جهان صنعت« منتش//ر شد و پای صحبت مغازهداران نشستيم، آنها گفتند كه میخواهند تضمينی از بنياد مستضعفان بابت واگذاری مغازههای پالسكوی جديد كه در آينده ساخته خواهد شد، دريافت كنند. همچنين عدهای از كسبه پالسكو كه ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.