درگیريهاي داخلي مانع سرمایهگذاري

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ابراهيم جميلي*- بركسي پوشيده نيست كه يكي از مهمترين نيازهاي اقتصاد ايران سرمايهگذاري خارجي است چراكه در نهايت منجر به رونق اقتصادي ميشود. يكي از داليل اصلي جذب سرمايهگذاري خارجي در كشور، اثبات وجود امنيت مالي و ثبات اقتصادي ايران به كشورهاي جهان است كه ...

ادامه در همين صفحه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.