سنگاندازي اردوغان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در حال//ي كه در پايان نشس//ت ‪19 ،G20‬ كشور عضو بدون در نظر گرفتن مخالفت آمريكا بر برگشتناپذيري توافق پاريس تاكيد كردند، اما اختالف نظر در دو عرصه ادامه پيدا كرد: اقتصاد و پاسداري از محيطزيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.