گزينههاي احتمالي وزارتخانه چه كساني هستند

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياس/ي- گمانهزني درباره انتخاب وزراي دول//ت دوازدهم درس//ت چند روز بعد از برگزاري انتخابات رياس//تجمهوري آغاز ش//د؛ گمانهزنيهايي كه تا به امروز هم ادامه دارد. درباره تصميم نهايي روحاني براي انتخاب اعضاي كابينه نميتوان با قاطعيت سخن گفت. انتخاب اعضاي كابينه دولت دوازدهم در اين دوره از حساسيت بيش//تري برخوردار اس//ت و اين حساسيت باز ميگردد به س//خنراني روحاني در مراسم ديدار خود با مس//ووالن ك//ه از ك//مكاري و بيميلي گروهي از اعضاي دولت در زمان برگزاري انتخابات گلهمند بود. سخنان روحاني موجب شد بسياري از كارشناسان سياسي و حتي اعضاي گروههاي اصالحطلبان به دنبال اين موضوع باشند كه دقيقا روحاني اشاره به كدام وزير و گروه از ياران خود دارد. با وجود همه اين حرفها و حديثها برخي از كارشناسان معتقد بودند سخنان رييس دولت يازدهم اشاره مستقيم به گروهي از اصالحطلباني است كه در دوران انتخابات سكوت كردند و حاال كه نوبت به تشكيل كابينه رسيده سهم خود را از دولت ميخواهند. با اين حال كار دولت روحاني براي انتخاب كابينه دشوار است چرا كه طيفهاي گسترده سياسي همراه روحاني، خواهان مطالبات خود از دولت هس//تند. اگرچ//ه مجلس دهم با اكثريت اعضاي فراكسيونهاي اميد و مستقلين در كنار دولت قرار گرفته است تا فرآيند راي اعتماد از وزرا را براي روحاني آسان كند اما از يك طرف اعضاي اين فراكسيونها ميتوانند همچون يك اهرم فشار براي دولت عمل كنند و از طرف ديگر از آنجايي كه فراكسيون واليي مجلس تمام قد روبهروي دولت ايستاده و احتمال اينكه در هنگام راي اعتماد وزرا كارشكني كند وجود دارد بنابراين دولت بايد با هماهنگي و كمك فراكسيونهاي اميد و مستقلين دست به چينش كابينه بزند تا بتواند راحتتر از مجلس راي اعتماد بگيرد.

با اين حال در جديدترين خبرهاي رس//يده از خبرگزاري ايلنا، روحاني براي انتخاب كابينه خود كارگروههايي تش//كيل داده است تا در اين كارگروهها فرآيند بررس//ي وزراي پيش//نهادي انجام ش//ود. چهار نف//ر از نزديكترين اعضاي اصالحطلب دولت از جمله محمد شريعتمداري، اسحاق جهانگيري، محمود واعظي و محمدعلي نجفي وظيفه بررسي وزراي پيشنهادي در دولت دوازدهم را برعهده دارند.

اگرچه بر اساس اين گزارش،اقدامات كارگروهها براي انتخاب گزينههاي احتمالي وزرا تمام شده اما هنوز نتيجه بررسيهاي آنها به صورت رسمي اعالم نشده است.

بر اس//اس اين گزارش ظاهرا روحاني قصد دارد برخ//ي از وزراي دول//ت يازده//م را در جاي//گاه خود در دولت آين//ده ابقا كند. طبق اين گمانهزنيها وزير امور خارجه، بهداش//ت و درم//ان، نف//ت و وزي//ر كار س//رجاي خود باقي خواهن//د ماند. روحان//ي احتماال گزينه مناس//بتري ب//راي جايگزين//ي محمدجواد ظريف، سيدحس//ين قاضيزادههاشمي، بيژن نامدارزنگن//ه و علي ربيعي ن//دارد. طبق اين گزارش، س//عيد اردكاني//ان جايگزين حميد چيتچيان در وزارت نيرو ميشود. براي وزارت راه نيز محسن پورسيدآقايي، مديرراهآهن كشور و معاون عباس آخوندي پيشنهاد شده است. او يكي از مديراني است كه پس از حادثه تصادف محور سمنان - دامغان در آذرماه سال گذشته از م//ردم به دليل وقوع اين حادثه عذرخواهي كرد و از س//مت خود استعفا داد. البته گزينه ديگر كابينه محمد سعيدنژاد از معاونان وزير راهوشهرس//ازي و مديرعامل س//ازمان بنادر و دريانوردي است.

ش//نيدهها درباره وزارت كش//ور هم با وجود نارضايتيهايگستردهازعملكردعبدالرضارحماني فضلي در وزارت كش//ور حاكي از آن است كه او در جاي خود ابقا ميشود. با اين حال گزينههاي ديگري هم براي اين سمت مطرح شده ؛ محمد ش//ريعتمداري، معاون اجرايي دولت روحاني و مجيد انصاري، معاون حقوقي رييسجمهور ايران در دولت يازدهم.

بر اساس اين گزارش گزينههاي وزارت دفاع هم شامل سردار دهقان، امير حبيباهلل سياري، فرمانده نيروي دريايي ارتش ايران و امير حاتمي از فرماندهان ارتش ايران و جانش//ين وزير دفاع است.

وزراي علوم كابينه دوازدهم نيز از ميان افرادي همچون رضا فرجي دانا، جعفر توفيقي و جعفر ميليمنفرد انتخاب خواهند شد كه هركدام در دول//ت روحاني و دولت اصالحات همكاريهاي زيادي با روس//ايجمهور اين دولتها داشتهاند. البته س//ورنا س//تاري، معاون علم//ي و فناوري رييسجمهور ايران و رييس بنياد ملي نخبگان هم گزينه ديگري براي اين س//مت است. ظاهرا فخرالدين احمدي دانشآشتياني ديگر در جايگاه خود در وزارت آموزش و پرورش نخواهد ماند و گزينههايي همچون زهرا شجاعي، شهيندخت مالوردي و مرتضي حاجي مطرح هستند كه البته انتخاب زهرا شجاعي و شهيندخت مالوردي با اما و اگرهايي روبهرو است. يكي از گزينههاي دولت براي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي هم سيدعلي صالحي اس//ت با اين حال بر اس//اس شنيدهها روحاني عالقهمند است كه رضا صالحي اميري در اين سمت باقي بماند.

علي طيبنيا، وزير ام//ور اقتصادي و دارايي كه مدتها پيش از انتخابات سخن از جدايي از دولت را زمزمه ميكرد به احتمال زياد در دولت دوازده//م در كنار روحاني نخواهد بود و جاي او را مس//عود نيلي يا تقوينژاد خواهند گرفت. در وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات هم ابوالحسن فيروزآبادي، دبير ش//وراي عالي فضاي مجازي يكي از جديترين گزينههاي اين وزارتخانه در صورت انتصاب محمود واعظي به عنوان رييس دفتر رييسجمهور است. البته نصراهلل جهانگرد، مع//اون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات نيز به عنوان گزينه بعدي پس از اين دو گزينه مطرح است. در صورتي كه محمود حجتي نجفآبادي به عنوان يكي از گزينههاي شهرداري انتخاب نشود در جايگاه خود در وزارت كشور باقي ميماند. البته پس از آن عبدالمهدي بخشنده و عيسي كالنتري مطرح هستند. براي وزارت دادگستري نيز دكتر ميرمحمد صادقي، سخنگوي سابق دستگاه قضا و محسن اسماعيلي، عضو فعلي مجلس خبرگان رهبري و همچنين از اعضاي حقوقدان شوراي نگهب//ان از گزينههاي جدي هس//تند كه البته در كنار مصطفيپور محمدي مطرح شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با سه گزينه احتمالي رضا ويسه، معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييسجمهور ايران، سيد رضا نوروززاده، نماينده سابق مجلس و محمد نهاونديان، رييس دفت//ر رييسجمهور به ج//اي احمد نعمتزاده مطرح شدهاند. ضمن اينكه نهاونديان جديترين گزينه در كنار محمد شريعتمداري براي تصدي وزارت بازرگاني خواهد بود. بر اساس اين گزارش، تاكيد روحاني به حضور حتمي محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رييس سازمان برنامه و بودجه و س//يدمحمود علوي، وزي//ر اطالعات در دولت دوازدهم اس//ت. ظاهرا روحاني قص//د دارد اين دوفرد را در كابينه به هر قيمتي كه شده نگه دارد. محمدباقرنوبختيكيازاصليترينمهرههاييبود كهدرپيروزيحسنروحانيدرسال29 نقشايفا كرد. اگرچه ظاهرا روحاني قصد دارد براي وزارت اطالعات علوي را در جايگاه خود ابقا كند با اين حال گزينههاي ديگري همچون سيدمصطفي پورمحمدي و مجيدانصاري هم براي اين جايگاه مطرح شدهاند. از طرف ديگر در صورت تفكيك وزارت ورزش و جوان//ان، محمدرضا رس//تمي، محمدمه//دي تندگويان ب//راي وزارت ورزش و جوانانومسعودسلطانيفرومحمدحسيندادكان براي س//ازمان ورزش انتخاب خواهند شد. البته در اين گمانهزنيها اسحاق جهانگيري به عنوان معاون اول رييسجمهور باقي ميماند تا همچون گذش//ته در كنار روحاني گام بردارد. با توجه به اينكه وكالي ملت در بهارس//تان مهر تاييد را بر كابينه روحاني ميزنند، نمايندگان نزديك ب//ه دولت ه//م با توجه به نگرانيهايش//ان در گرفتن راي اعتماد باال براي وزراي پيشنهادي مش//غول رايزني ب//ا فراكس//يونهاي مختلف مجلس شدهاند تا كار دولت را در پارلمان بعد از تصميم سخت روحاني آسان كنند. الزم به ذكر اس//ت اين گزارش تنها پيشنهادهايي از گزينههاي احتمالي كابينه دولت دوازدهم است و در اين مس//ير ممكن است دولت روحاني و معاونان او گزينهه//اي ديگري را براي وزراي خود انتخاب كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.