درخواست نماينده پايداري از زنگنه از تريبون مجلس؛ مفاد قرارداد با توتال شفاف اعالم شود

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياس/ي- وزير كش//اورزي ديروز راهي بهارستان شد تا پاسخگوي س//وال يكي از نمايندگان درخصوص عمل نكردن سازمان تعاون روستايي به وظايف قانوني براي حمايت از كشاورزان باشد. در كنار اين موضوع نماينده جبهه پايداري مجلسنيزازوزيرنفتخواستقرارتوتالراشفافكند.نماينده مجلس نيز در نطق مياندستور خود از رهبري و مراجع تقليد خواستدرموردسودهايكالنبانكياعالمنظرفرمايندونماينده ديگري هم كابينه روحاني را به تيم فوتبال و برخي از وزرايش رابهرونالدو،پپهومسيتشبيهكرد.نمايندگاندرجلسهعلني مجلس و در ادامه رسيدگي به اليحه حمايت از توسعه و ايجاد اش//تغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري، يك ميليارد و 500 ميليون دالر تسهيالت اشتغال صندوق توسعه ملي را به طرحهايبخشغيردولتيدرمناطقروستاييوشهرهايكمتر از01 هزارنفرجمعيتاختصاصدادند.ديروزمحمودحجتي، وزير جهاد كشاورزي نيز به مجلس آمد تا به سوال كمالالدين شهرياري، نماينده مردم دشتي و تنگستان درخصوص عمل نكردن سازمان تعاون روستايي به وظايف قانوني براي حمايت از كشاورزان پاسخ دهد. وزير كشاورزي در توضيحات خود تاكيد كرد توجه به بخش تعاوني در حوزه كش//اورزي از اولويتهاي وزارت جهاد كشاورزي است. وي گفت: امسال در زمينه زنجيره پسازتوليد،بيشاز01 هزارميلياردريالتوسطتعاونيهاي توليدي بخش كشاورزي تسهيالت دريافت شد. حجتي بيان كرد:مطابقاصل44 قانوناساس//ي،سازمانتعاونيروستايي نميتواندمتصدياجراياينفعاليتباشدوفقطناظربرعملكرد تعاونيهاي بخش كشاورزي است. بر اين اساس توليدكنندگان بايد خود به تشكيل تعاوني پرداخته و در زمينه آموزش، تقويت خودو...فعاليتكنند.وييادآوريكرد:پارسالتعاونيها35 هزار ميليارد ريال براي امور توليد، مصرف و توزيع تسهيالت دريافت كردند. وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: در طول سه سال گذشته هيچ غرفهاي به تعاونيها براي ارائه و عرضه محصوالتشان در تهرانوكالنشهرهااختصاصنيافتهبوداماباانجامهماهنگيهاي الزم اين مهم محقق شد. وي خاطرنشان كرد: امروز تعاونيهاي توليدي ميتوانند با در اختيار گرفتن غرفههايي در سطح تهران بزرگ، محصوالت خود را بدون واسطه و به صورت مستقيم به مردم عرضه كنند و اين موضوع رو به گسترش است. حجتي از ارائه مصوبهاي در دولت درخصوص راهاندازي بارانداز محصوالت كشاورزيتوسطتعاونيهايتوليدكنندگاندرحاشيهشهرهابا كمك شهرداريها و ساير نهادهاي ذيربط خبر داد و افزود: در سطح مزرعه نيز بايد بتوانيم ضمن باال بردن كيفيت توليدات، محصوالتمدنظرمصرفكنندگانراعرضهكنيموتقاضامحور باشيم.حسينعليحاجيدليگاني،نمايندهمردمشاهينشهردر مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني و در نطق مياندستور با اشارهبهانعقادقرارداداخيرميانوزارتنفتوشركتتوتالفرانسه اظهار داشت: از وزير نفت ميخواهم مفاد قرارداد با توتال را بهطور شفافاعالمكند.ويتصريحكرد:آنچهابهاماتزياديدراينرابطه ايجاد كرده، اين است كه هم طرف خارجي يك شركت بدعهد و رشوهدهنده و خائن به منافع ملت ايران است و هم طرفهاي ايرانيپيگيردرمذاكراتوقرارداددرمحاكمقضاييبهدليلفساد امضاي قرارداد كرسنت محكوم شدند. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: كارشناسان نفتي اين قرارداد را مساويبازگشتبهدورهقبلازمليشدنصنعتنفتميدانند كه بر اين اساس الزم است دولت محترم شفافسازي كنند. از سپاهمقتدركهباحملهموشكيبهمواضعداعشمردمعزيزايران اسالميراسرافرازكردندونيزازاقداماتسازندهآناندرهمهدورهها ودولتهاتشكرميكنم.ويهمچنينباانتقادازعدمابالغقانون برنامهششمتوسعهتوسطرييسجمهوربهدستگاههاياجرايي عنوانكرد:ازرييسجمهورمحترمميخواهمنسبتبهابالغاين قانون اقدام كند؛ اقشار مختلف مردم چشمانتظار ابالغ احكام اين قانونهستند،بنابراينآقايروحانيخودتانرامديوننكنيد.در دقايقپايانيمجلس،محمودصادقيدرجلسهعلنيبااستنادبه اصل53 قانوناساسيبهوزيردادگستريتذكرداد.ويبااشاره بهايننكتهكه»براساسايناصلدرهمهدادگاههاطرفيندعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند»، توضيح داد: در پرونده مديران تلگرامي كه از اسفند بازداشت شدند و مورد بيمهري دولت، دادگاهها و قوه قضاييه قرار گرفتند، بنابر گفته خانواده آنها بعدازپيگيري،برايمتهمانوكيلمعرفيشدهاست.قاضيهم قبول كرده و معرفينامه به زندان داده است اما بازجو، وكيل را قبولنميكند.ايننمايندهاصالحطلبمجلسضمناينكهوزير دادگستريراخطابتذكرخودقرارداد،تاكيدكرد:ازرييسقوه قضاييههمدرخواستميكنمازاستقاللقضاتشاندرمقابلافراد خارجازقوهحمايتكنند.پسازاينتذكر،مسعودپزشكيانكه رياست مجلس را برعهده داشت، گفت: »اين موضوع را از طريق وزيردادگستريپيگيريميكنم.«دونمايندهازكميسيونهاي برنامهوبودجهوصنايعمجلسانتظاراتخودراازكابينهدوازدهم گفتند.محمدجوادجمالينوبندگانيدرنطقمياندستورگفت:در آستانهتشكيلدولتدوازدهمازآقايروحانيميخواهمكابينهاي متشكل از افراد پرانگيزه، شجاع و خالق را انتخاب كند. نماينده مردمصفادرمجلسادامهداد:كابينهدوازدهمبايدبهدورازهرگونه سهمخواهيوفقطباشايستهساالريانتخابشودزيراچهارسال دولت دوازدهم سالهاي سرنوشتسازي است. وي همچنين از همه گروههاي سياسي خواست دست به دست هم دهند تا در محيطيآراممشكالتكشورحلشودوگفت:امروزوظيفههمهما خوشبينكردنمردمبهنظاماست.باتوجهبهمشكالتموسسات ماليواعتباريواشتغالنبايدبرطبلاختالفاتكوبيد.

بهرام پارسايي، نماينده اصالحطلبي بود كه در نطق خود به بحثانتخاباتوكابينهدوازدهماشاره .ويدرصحبتشتاكيد كرد: راي به روحاني، نه به تحريمها، نه به سيبزميني ديروز و نهبهمردمفريبيبود.42 ميليونرايبهعملكردشمادرحوزه سياسي،موفقيتبرجاموبرداشتنتحريموبازگشتنعزتمردم و راي به حوزه سالمت بود. راي به شما بود براي اين كه از آزادي و خاتميگفتيد.ويباشبيهسازيوزرايكابينهروحانيبهبازيكنان مطرحفوتبال،گفت:»وعدههايتانباكابينهايمحققميشودكه وزرايدانادركنارپيرانخردمندباشد.شمادركابينهفعليچند وزير قدر داريد، كه نياز به نام بردنشان نيست. اما در اين جا يك مثال ساده عرض ميكنم، اگر رونالدو، مسي و پپه در تركيب تيم فوتبال مالديو قرار گيرند، باز محكوم به شكستند؟ آقاي روحاني تيمترامحكمببند.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.