موسويان: سعوديها مخالف گفتوگو هستند

Jahan e-Sanat - - News -

نشست سانفرانسيسكو با موضوع »بررس//ي معادالت جديد استراتژيك بين ايران، عربس//تان و آمريكا« برگزار شد. به گزارش ايسنا، جسيكا ماتيو در اين نشست درخصوص علت خصومت اسراييل و اعراب با برجام گفت: برجام، اي//ران را از حصار مجازاتهاي جهاني رهاند. برنامه ترامپ اين است كه فشارها را براي جلوگيري از نفوذ منطقهاي ايران افزاي//ش دهد و كاري هم به مس//ايل داخلي متحدان سني عرب خود نداشته باش//د. به همين خاطر بحرين فشار را عليه ش//يعيان افزايش داد و عربستان ه//م عليه قطر وارد عمل ش//د. دولت ترامپ پذيرفته كه ايران به تعهداتش در مورد برجام عمل كرده اما از برجام متنفراست.موسوياننيزدرايننشست تاكيد كرد كه اين توافقي دوجانبه بين اي//ران و آمريكا نيس//ت. درعين حال اولين بار بود كه ايران و آمريكا درسطح عالي درمورد يك//ي از اختالفات مهم مذاكره كردند. موضوع هستهاي ايران از ديد واش//نگتن، تهدي//د اول امنيت ملي آمريكا ب//ود كه از طريق گفتگو و ديپلماسي حل شد. لذا اولين معني برجام اين است كه ديپلماسي با ايران نتيجه ميدهد. موسويان تصريح كرد: برجام م//دل گفتوگوهاي چندجانبه بينالمللي ب//راي حل بحران از طريق ديپلماسي است. مدل يكجانبهگرايي آمري//كا همچ//ون حمله به ع//راق و افغانستان، فاجعه براي منطقه و جهان آفريد. ل//ذا قدرتهاي جهاني تصميم گرفتن//د با نفي م//دل يكجانبهگرايي آمريكا، از مدل چندجانبهگرايي براي حل بحران هس//تهاي ايران اس//تفاده كنن//د كه نتيج//ه داد. بنابراين برجام مدل ديپلماسي چندجانبهگرايي براي حل بحرانهاست كه جهان براي حل بحرانهاي جاري شديدا به آن نيازمند است. وي در ادامه گفت: آمريكا و روسيه واروپاهمهتالشكردندعربستاندعوت ايران براي گفتوگو را بپذيرد اما رياض مخالفت كرد. محمد بن س//لمان وزير دفاع و وليعهد كنوني، ش//اه واقعي در عربستان است. اوال او گفت ديپلماسي و گفتوگو با ايران بيفايده اس//ت زيرا دولت ايران ش//يعه اس//ت! ثانيا او علنا هرگون//ه گفتوگ//و با اي//ران در مورد مسايل منطقه را رد كرد و بدتر از همه اينكه رسما اعالم كرد جنگ را به داخل ايران ميكشاند و چند روز بعد داعش در تهران عمليات تروريستي انجام داد. ظريف تقريبا مرتب و مكرر عربس//تان و ش//وراي همكاري خليج فارس را به تشكيل مجمعي براي گفتوگو دعوت كرده تا طرفين در مورد همه نگرانيهاي خود گفتوگو كنند. اين عربستان است كه از ابتدا مخالفت كرده است. كويت و عمان و قطر موافقند. بحرين هم كه متاس//فانه عمال تبديل به يك استان عربستان شده و استقاللي ندارد. جان كري خيلي تالش كرد اما س//عوديها رد كردند. اين واقعيت براي آمريكاييها هم به خوبي روشن است كه سعوديها مخالف گفتوگو هس//تند. حاال شما ميگوييد اين عربس//تان است كه به دنبال گفتوگو با ايران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.