اتهام افساد فياالرض، كالهبرداري و پولشويي در پرونده متهم دوم فساد نفتي

Jahan e-Sanat - - News -

دومين جلسه رسيدگي به اتهامات دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتي به رياست قاضي مقيسه و با حضور نجفي نمايندهدادستان،وكاليمدافعمتهمان، وكالي شركت ملي نفت، وكالي بانك مس//كن و كارشناس//ان بانك مركزي برگزارشد.

قاضيمقيسهدرجلسهرسيدگيبه اتهامات»م.ش«گفت:افسادفياالرض، كالهب//رداري و پولش//ويي در پرونده »م. ش« وج//ود دارد. وي ادام//ه داد: بر اس//اس آن چيزي كه از سوي نماينده دادستان و از متن كيفرخواست قرائت شد اتهامات »م. ش« عبارتند از: افساد فياالرض از طريق مشاركت در اخالل در نظام اقتصادي كشور با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام مقدس جمهوري اسالمي، همچنين مشاركت عالمانهوعامدانهدرتشكيلوادارهشبكه سازمانيافتهكهسرانشبكهزنجانياست كهمحكوميتشقطعيشدهودونفرديگر يعني »م.ش« و فالح كه مرتكب جعل ش//دهاند و با استفاده از اسناد مجعول و كالهبرداري و پولشويي به منافع خود دس//ت يافتهاند. قاضي مقيسه گفت: دومين اتهام مشاركت در كالهبرداري از شركت ملي نفت و اچ كي و صندوق بازنشستگي نفت به مبلغ يك ميليارد و 200 ميليون يورو بوده است. رييس ش//عبه 28 دادگاه انق//الب گفت: اين اقدام از طريق ايجاد صورتحسابهاي و فيشهاي بانكي مجعول رخ داده است. وي تصريح كرد: اتهام ديگر مشاركت در پولشويي عوايد حاصل از جرم به مبلغ يكميلي//اردو002 ميليونيوروبوده است. قاضي مقيسه افزود: »م. ش« بايد در دادگاه پاسخ دهد كه چگونه توانسته براي بابك زنجاني اعتبار صوري ايجاد كند كه سه وزير نامهاي امضا كنند تا بر اساس آن اين همه نفت به زنجاني داده شود. »م. ش« با اشاره به اتهام مشاركت براياخاللدرنظاماقتصاديگفت:بايد ببينيم كه مفهوم شراكت چيست؟ آيا من از س//هم آقاي زنجاني چيزي براي خود برداشتهام يا عضو هياتمديرهاي بودم؟ من سوال دارم كه در كدام شركت آقاي زنجاني شريك و عضو هياتمديره بودهام يا سهام داشتم؟

وي اضافه كرد: سوال من اين است كه من چه كس//ي را ميشناختم؟ آيا من وزرا را ميش//ناختم؟ مس//ووالن را ميشناختميااينكهمديرانبانكمركزي راميشناختم؟شريكبهكسيميگويند كهسهامداشتهباشديامنافعيكهميبرد بامسووليتشمطابقباشد.منبهعنوان كارگزار كار ميكردم، مسووالن و خيلي از مقامات آقاي زنجاني را تاييد كردند. متهم مدعي شد: چهار وزير، مقامات و دوس//تان مش//ترك من، ايشان را تاييد كرده بودند. من به ايشان كمك ك//ردم و قصدم خدمت بوده اس//ت. اگر پوله//ا را بازنگردان//ده گناه من چيس//ت؟ قراردادهاي م//ن با بابك زنجاني نمايندگ//ي و كارگزاري بود. بعد از اظهارات مهدي شمس، قاضي مقيسه اتمام جلسه را اعالم كرد و گفت كه جلس//ه بعدي دادگاه، 25 تيرماه برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.