تالشبرايتعيينتكليفساختاروزارتخانههاتا قبلازمعرفيكابينه

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- نماينده مردم اردكان درخصوص بررسي اليحه اصالح بخشي از س//اختار دولت در كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در جلسه كميسيون بودجه، اين اليحه كه با هدف كارآمدتر كردن دولت در ايفاي مسووليتهاي قانوني در حوزههاي بازرگاني، صنايع، معادن، راه و ترابري و مس//كن وشهرسازي و امور جوانان و ورزش تقديم مجلس شده است مورد بحث و بررس//ي قرار گرفت. محمدرضا تابش تصريح كرد: در اين جلس//ه نمايندگان دولت داليل تقديم اليح//ه را كه در صورت تصويب ميتواند افزايش تحرك دس//تگاههاي ذيربط در حوزه مسووليتهاي محوله را در پي داشته باشد و توجه افزونتر به امور جوانان را تعقيب كند را تش//ريح كردند. وي ادامه داد: نهايتا كليات اين اليحه به راي گذاشته شد كه به تصويب رسيد. تابش تاكيد كرد: تالش مجلس بر اين است تا كار رسيدگي به اين اليحه كه با قيد دو فوريت از طرف دولت تقديم شده بود ولي يك فوريت آن براي بررسي بيشتر به تصويب رسيده بود، تا قبل از معرفي كابينه جديد توسط رييسجمهور پايان يابد. معاون پارلماني رييسجمهور گفت: منتظر تعيين تكليف اليحه تفكيك سه وزارتخانه هستيم تا دولت دوازدهم با ساختار جديدي شكل بگيرد. اين در حالي است كه حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييسجمهور گفت: منتظر تعيين تكليف اليحه تفكيك سه وزارتخانه هستيم تا دولت دوازدهم با ساختار جديدي شكل بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.