بررسينحوهتامينامنيتحجاجدرجلسه فراكسيونمستقلين

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- س//خنگوي فراكسيون مستقلين مجلس ش//وراي اسالمي از بررسي نحوه تامين امنيت حجاج در جلسه اين فراكسيون خبر داد. مهرداد الهوتي اظهار داشت: جلسه فراكسيون با رييس سازمان حج و زيارت بود و نمايندگان نگراني خود را در اين مورد بيان كردند و بر اين موضوع تاكيد داشتند كه با توجه به روابط سياسي عربستان با ايران آيا اعزام حجاج به صالح است و يا خير؟ وي افزود: در اين جلسه رييس سازمان حج گفت كه با توجه به مذاكرات انجام شده با عربستان جاي هيچ نگراني نيست و تاكيد كرد كه در قراردادهايي كه سالهاي قبل بين ايران و عربستان در مورد اعزام حجاج بوده است بندي به عنوان تامين امنيت از طرف عربستان در نظر گرفته نميشد اما امسال بند قانوني در اين قرارداد از طرف عربستان پذيرفته شده است و آن هم بحث تامين امنيت حجاج است.

الهوتي در پايان ادامه داد: همچنين رييس سازمان حج در اين جلسه تاكيد داشت كه حتي مسووالن امنيت داخلي كشور نيز امنيت حجاج را بررسي كرده و اعزام حجاج تنها تصميم سازمان حج نبوده بلكه تصميم نظام است كه قرار شد رييس فراكسيون جمعبندي و نگراني نمايندگان را به مبادي ذيربط اعالم كند و اگر الزم باش//د با مسووالن اين مبادي جلسه برگزار كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.