يگانويژه،يگانراهبرديباتحركباالدرتامين امنيتاست

Jahan e-Sanat - - News -

تس/نيم- جانش//ين فرمانده كل سپاه با بيان اينكه ساخت و توليد تجهيزات بومي در يگان ويژه مثالزدني اس//ت، گفت: يگان ويژه، يگان راهب//ردي با تحرك باال )تحرك انس//اني و تجهيزاتي( در تامين امنيت است. سردار سرتيپ پاسدار حسين سالمي در حاشيه بازديد از يگان ويژه نيروي انتظامي اظهار كرد: آنچه در بازديد از اين يگان و اجراي مانورها و رزمايشها مشاهده كردم تركيبي از نشاط معنوي، انگيزه اعتقادي، آمادگي جسماني و مهارت در بهكارگيري تجهيزات مدرن بود. سردار سالمي با اشاره به مديريت مطلوب در يگان ويژه بيان كرد: يگان ويژه با سازماندهي مثالزدني، ظرفيت و استعداد بسيار ارزشمندي است كه همواره در مواقع حساس و ضروري به خوبي ظاهر شده است. وي با اشاره به بهكارگيري تجهيزات نوين و بومي در يگان ويژه، تصريح كرد: پيشرفت اين يگان در س//اخت و توليد تجهيزات بومي بسيار چشمگير است، اصوال در مواقع حس//اس چون ناآرامي و اغتشاش//ات، جهتگيري اصلي پراكندهسازي اغتشاش بدون يك عارضه انساني يا تلفات است كه اين راهبرد در يگان ويژه ناجا وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.