لزومتقويتنقشنظارتيمجلس

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- سخنگوي هياترييسه مجلس شوراي اسالمي از برگزاري نشستمشتركهياترييسهمجلسباروسايكميسيونهاخبرداد.بهروز نعمتي اظهار كرد: در اولين جلسه مشترك هياترييسه مجلس با روساي كميسيونها، 20 موضوعي كه الريجاني به عنوان اولويتهاي مجلس در ابتداي سال 96 اعالم كرده بود، مورد بحث قرار گرفت و تقسيم كاري بين كميسيونها انجام شد تا برنامهريزي با معاونت قوانين و مركز پژوهشها انجام شود و موارد به ترتيب در صحن علني مجلس مطرح شود. وي افزود: همچنين در راستاي تقويت نقش نظارتي مجلس مقرر شد كميسيونها گزارشهاي ساالنه و فصلي و تخلفات دستگاهها را جمعبندي و به صحن علني مجلس ارائه كنند. نعمتي در پايان يادآور شد: در اين جلسه همچنين مقرر شد يك مشاور حقوقي و خبره حقوقدان از كميسيون معرفي شود تا با تاييد هياترييسه در طرحها و لوايح به كميسيون مشاوره دهند و تنقيح جز به جز قوانين را در دستور كار داشته باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.