ريشه ايجاد داراييهاي منجمد بانكي

Jahan e-Sanat - - News -

مدير گروه مدلسازي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي با تشريح مهمترين داليل در ايجاد معوقات بانكي، بدهي دولت به بانكها را نزديك به 150 هزار ميلياردتوماناعالمكرد.سيدعليمدنيزادهدربارهوضعيتمطالباتمعوقبانكها و فريز منابع بانكي گفت: در شرايط فعلي، وضعيت دارايي و ترازنامه بانكها طي يك فرآيند طوالني چندين و چندساله به صورت داراييهاي منجمد درآمده كه اين نوع داراييها تبعات مختلفي را براي بانكها دارند.وي اظهار داشت: بخشي از مطالبات بانكها معوق شدهاند و شرايط به نحوي بوده كه از ابتدا يك وام اوليه بوده كه سپس اصل و فرع آن هم جمع شده و بزرگتر شده ولي كسي كه وام را دريافت كرده در ابتدا تنها يك وام كوچك داشته كه بعدا بدهي روي بدهي آمده و از طرف ديگر بخش جديتر از اين داراييهاي منجمد از جنس وجه التزام و وثايق تمليكي است كه بعضا قيمت پايينتري از قيمت اعالم شده در ترازنامه بانكها دارد و اين يعني اينكه عمال دارايي خاصي در اين بخش وجود ندارد. مدنيزاده به ايبنا گفت: بنابراين همين پديده منجر شده به اينكه منابع بانكها دچار مخاطره شوند و به اين دليل به سمت افزايش نرخ سود روي آوردهاند كه بتوانند منابع جذب كنند يا اينكه به منابع بانك مركزي رو آوردهاند. يكي ديگر از مولفههاي شكلگيري داراييهاي منجمد بانكها، بدهيهاي دولت است كه مشابه مطالبات غيرجاري بوده به نحوي كه دولت وامهايي را اخذ كرده كه بعد از آن سود روي سود آمده و مقادير قابل توجهي نزديك 150 هزار ميليارد تومان بهعنوانبدهيدولتشدهاست.ويخاطرنشانكرد:يكسريازبدهيهاهمبدهي دولت به پيمانكاران است و آن پيمانكاران خودشان سپس بدهكار بانكها شدند و مطالبات غيرجاري به وجود آمد و در واقع برخي از آن مطالبات خود ناشي از بدهيهاي دولت است.اين مقام مسوول در پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي افزود: اگر بخواهيم به راهحل بدهيهاي كوتاهمدت فكر كنيم، نيازمند اين است كه نگاه جامعي داشته باشيم و براي اينكه كارها از جايي شروع شود، برخي امور بايد در كوتاهمدت انجام شود و برخي فرآيندها نيز در بلندمدت اتفاق بيفتد.به گفته مدنيزاده، كارهايي كه بايد در كوتاهمدت اتفاق بيفتد، يكي اين است كه بدهي دولت به بانكها، پيمانكاران و بخشخصوصي اگر به شكل اوراق درآيد و دولت در اين صكوك اجاره بتواند سود پرداخت كند، اين موارد منجر ميشود كه اين اوراق در اختيار بانكها قرار گرفته و آنها نيز از بانك مركزي نقدينگي دريافت كنند يا در بازار اقدام به جذب نقدينگي شود.مدير گروه مدلسازي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي افزود: همچنين به پيمانكاران و بخشخصوصي نيز كه مطالبات داده ميشود، بيايند آن را به بانكها پرداخت و بدهيها را تسويه كنند و به عبارتي اين اقدامات ميتواند كلي از مشكالت مربوط به معوقات را حل كند و داراييهاي منجمد بانكها را به داراييهاي جاري تبديل كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.