پرداخت121 ميلياردتومانيسپردهگذاران فرشتگان با خط اعتباري

Jahan e-Sanat - - News -

فرآيندتعيينتكليفسپردهگذارانتعاونيمنحلهفرشتگانتاسقف05 ميليون تومان در حالي ادامه دارد كه آخرين گزارش از عملكرد رسيدگي به وضعيت اين تعاوني حاكي از آن اس//ت كه تاكنون و طي سه مرحله اختصاص خط اعتباري بانك مركزي حدود 121 ميليارد تومان به 14 هزار و 820 نفر پرداخت شده است.

به گزارش ايس//نا، تازهترين گزارش دريافتي از جزييات حسابهاي فرشتگان حاكي از آن است كه از حدود 500 هزار سپردهگذاري كه به اين تعاوني تعلق دارند، نزديك به 50 هزار مورد داراي حسابهاي بسته يا با موجودي صفر هستند. از حدود 458 هزار سپردهگذار باقيمانده تا 10 هزار مورد داراي موجودي ناچيز بوده و 448 هزار سپردهگذار ديگر داراي حسابهايي با ارقام مورد محاسبه هستند، اين در حالي است كه حدود 400 هزار سپردهگذار ارقامي كمتر از 20 ميليون تومان و مابقي داراي ارقام باالتري هستند.

براين اس//اس از 28 ارديبهشتماه امس//ال تا هشتم خرداد ماه و در مرحله اول حس//ابهايي تا س//قف 10 ميليون تومان مورد بررسي قرار گرفت و سپردهگذاران با اين ارقام فرصت مراجعه به 20 شعبه مجوزدار كاسپين را براي تعيينتكليف حسابهاي خود دارا بودند. در مرحله دوم نيز رسيدگي به حسابهاي تا سقف 20 ميليون تومان در دستور كار قرار گرفت و صاحبان اين حسابها فرصت داشتند از نهم خردادماه تا اوايل تيرماه مراجعه كنند و البته در اين زمان سپردهگذاران قبل از كمتر از 10 ميليون نيز فرصت مراجعه داشتند. همچنين از چهارم تا هفدهم تيرماه مرحله سوم و پرداخت حسابهايي تا سقف 50 ميليون تومان آغاز شد و ادامه داشت.

اين در شرايطي است كه آخرين آمار و ارقام دريافتي از اين حكايت دارد كه تاكنون حدود 14 هزار و 820 نفر از سپردهگذاران تا سقف 50 ميليون تومان در سه مرحله تعيينتكليف شدهاند. براي اين تعداد حدود 121 ميليارد و 300 ميليون تومان پرداختي وجود داشته كه اين رقم از خط اعتباري كه بانك مركزي طي سه مرحله براي فرشتگان اختصاص داده تامين ش//ده اس//ت. قرار بر اين بوده در ازاي داراييها و اموالي كه از تعاوني فرش//تگان شناسايي ميشود بانك مركزي در صورت نياز، خط اعتباري اختصاص داده و در مقابل امالك و دارايي فرش//تگان در رهن اين بانك قرار گيرد.

همچني//ن در پايان زمان تعيين تكليف س//پردههاي تا س//قف 10 ميليون تومان آمار پرداختي حدود 13 ميليارد تومان و در پايان مرحله دوم و تا سقف 20 ميليون تومان پرداختيها به حدود 26 ميليارد تومان رسيده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.