عرضه اوراق متناسب با كشش بازار

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل بانك توس//عه صادرات ايران از س//ه راه//كار براي اجراي سياستهاي پولي در كشور خبر داد.

علي صالحآبادي درباره تاثير سياستهاي مالي بر سياستهاي پولي دولت اظهار كرد: بايد به اين موضوع توجه ش//ود كه چگونه ميتوان با اتخاذ سازوكارهاي مناسب، اثرات سياستهاي مالي بر سياستهاي پولي بهگونهايكنترلشودكهبانكمركزيبتواندباحفظاستقالل،سياستهاي پولي خود را به نحو مناسبي اجرايي كند.

مديرعامل بانك توس//عه صادرات ايران ادامه داد: يكي از اين بحثها مربوط به اسناد خزانه اسالمي است. دولت ما ظرف دو سال گذشته بهعنوان ابزاري براي تامين مالي خزانه دولت از اين ابزار استفاده كرده و حجم قابل توجهي از اين اوراق را در بازار سرمايه عرضه كرده است.

وي با اشاره به اينكه نرخ اين اوراق در بازار سرمايه به روش تنزيل تعيين ميشود و در قالب عرضه و تقاضا شكل ميگيرد، گفت: برهمين اساس ميتواند بر سياستهاي پولي بانك مركزي اثرگذار باشد و در اين نقطه است كه تداخل سياستهاي مالي و پولي اتفاق ميافتد.

صالحآب//ادي در ادامه توضيح داد: دولتها نيز امروزه در دنيا از اعتبار خود براي تامين مالي استفاده ميكنند و دولت ما هم از اين ابزار استفاده كرده اس//ت. با سه راهكار ميشود اثرات آن را بهگونهاي تنظيم كرد كه سياستگذار پولي هم بتواند سياستهاي پولي خود را اعمال كند.

اين مقام مسوول درباره اين سه راهكار گفت: در اولين قدم بايد عرضه اوراق متناسب با كشش بازار باشد سپس بايد بازارگرداني براي اين اوراق وجود داشته باش//د تا باعث افزايش نقدشوندگي اوراق باشد. همچنين اعتباردهي دولت به اين ابزار مالي بهگونهاي باشد كه سيستم مالياتي ما از آن استفاده كند.

مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران اظهار داشت: عالوه بر اين بايد سيستم وثيقهگذاري ما نيز بتواند اين اوراق را به وثيقه بگيرد و مجموعه اين عوامل باعث ميشود نرخ اين اوراق در بازار كاهش پيدا كند. همچنين بايد هماهنگي بين نهاد ناظر بازار پول و سرمايه اتفاق بيفتد اين هماهنگي نهادهاي ناظر بتواند اين نرخ را در بازار مديريت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.