سنگاندازي اردوغان

Jahan e-Sanat - - News -

در حال//ي كه در پايان نش//ست ،G20 19 كشور عضو بدون در نظر گرفتن مخالفت آمريكا بر برگشتناپذيري توافق پاريس تاكيد كردند، اما اختالف نظر در دو عرصه ادامه پيدا كرد: اقتصاد و پاسداري از محيطزيست.

اختالف بر س//ر چگونگي توافق بر سر پيمان تغييراتاقليميپاريسصدوراعالميهپايانينشست

G20 را به بن بست كش//انده بود، اما در نهايت صدراعظم آلمان در ساعات پاياني نشست G20 خبر داد كه اقتصادهاي بزرگ جهان بهجز آمريكا بر سر تغيي//رات اقليمي و توافق پاريس به توافق رسيدهاند. به گفته مركل تمام اعضاي02G به جز آمريكا توافق كردهاند كه به تعهدات خود در پيمان تغييرات اقليمي پاريس پايبند باشند.

بنبست مذاكرات02G عمال اينطور شكسته است كه ديگر اعضا خروج آمريكا از پيمان پاريس را پذيرفتهاند. مركل گفت هرچند از تصميم چندي پي//ش دونالد ترامپ براي خروج از پيمان پاريس متاسف است، خوشح//ال است كه ديگر اعضاي

G20 به اين پيمان پايبند ميمانند. يك ماه پيش رييسجمهور آمريكا اعالم كرد كه به تعهد قبلي باراك اوباما در توافق پاريس متعهد نخواهد بود و از اين پيمان كنار ميكشد. اين در حالي است كه ديروز و پس از اين نش//ست رجب طيب اردوغان موافق//ت خود را با اين توافق مش//روط به اجراي تعهداتي دانست. „ اختالفنظردرعرصهمحيطزيست سرانكشورهايبزرگصنعتي،اقتصادهايمهم آين//ده و اعضاي اتحاديه اروپا اسنادي به تصويب رساندند كه اهميت آنها يكسان نيست. براي نمونه هم//ه اتفاق نظر داشتند ك//ه بازارهاي مالي بايد همچنان زير كنترل باشند، منابع مالي تروريسم و راههاي فرار مالياتي بايد مسدود شود. اين درسي است كه از بحران سال 2008 گرفته ميشود.

در عرصه محيطزيست اما، اختالف نظر بيش از پيش مش//هود بود؛ در اين حوزه اياالت متحده در برابر 19 كشور ديگر قرار گرفت، زيرا اين كشور با بيرون رفتن از پيم//ان زيستبومي پاريس، به توافقهاي آن پشت پا زده است. دونالد ترامپ در هامبورگ نيز بار ديگر نشان داد كه حاضر نيست در امر محيطزيست و به ويژه معضل گرمايش زمين نگرانيهاي جامعه بينالمللي را درك كند.

م//ركل از اينكه اياالت متحده تعهدات خود را فس//خ ميكند، ابراز تاسف ك//رد و گفت: از اينكه همه كش//ورهاي ديگر به مصوبات پيمان پاريس پايبند هستند، سپاسگزار هستم. او تاكيد كرد كه مصوب//ات پيمان پاريس بايد به سرعت به مرحله اجرا گذاشته ش//ود. دونالد ترامپ تنها اين تعهد را قبول كرد كه آمريكا به كشورهاي ديگر كمك ميكند تا سوختهاي فسيلي از اين پس با زيان كمتري به مصرف برسد. اين در شرايطي است كه پيمان پاريس كشورها را ملزم ميكند در درازمدت از سوختهاي فسيلي مانند زغالسنگ، نفت و گاز دست بكشند. „ انزوايغرورآميزترامپ رييسجمه//ور آمريك//ا از اينك//ه در عرص//ه محيطزيست تنها مانده بود، به هيچوجه ناراحت به نظر نميرسيد. او از آنگال مركل به خاطر هدايت اجالس به شكلي عالي قدرداني كرد. ترامپ از اين فرصت براي نخستين ديدارهاي دوجانبه استفاده كرد. او نشان داد كه ديدارها و گفتوگوهاي دوجانبه را به محاوره و مشاوره در سطح بينالمللي ترجيح ميدهد. در همين راستا او نخستين ديدار روياروي خود با والديمير پوتين را برگزار كرد.

سران دو كشور آمريكا و روسيه به توافقهايي معين در بح//ران سوريه دست يافتند كه از نظر ديپلماتهاي آمريكايي براي ترامپ يك پيروزي است، زيرا اين كشور عمال از روند تحوالت سوريه بيرون افتاده است. گفته ميشود سران دو كشور درباره دخالت احتمالي روسيه در انتخابات آمريكا نيز سخن گفتهاند، هرچند كه پوتين از بنياد، منكر چنين چيزي است. در كنفرانس مطبوعاتي پس از اين ديدار، پوتين از اينكه مبنايي براي همكاري با آمريكا پديد آمده است، ابراز خرسندي كرد. „ چانهزنيبرسرتجارت سران گروه 20 بر سر روابط و مقررات تجارتي كارزاري واقعي به راه انداختند تا سرانجام توانستند ب//ه توافقهاي//ي دست يابند كه موان//ع سير آزاد تج//ارت را به حداقل ميرسان//د. سازمان تجارت جهان//ي در آينده نيز در صورت بروز جدل، يگانه مرج//ع داوري خواهد بود. هم آمريكا و هم چين باي//د محدوديتهايي را بپذيرند و بازار خود را به روي رقباي خارجي باز كنند.

ترامپ كه در كارزار انتخاباتي خود وعده داده بود ب//ازار آمريكا را تا حد ممكن به روي كاالها و سرمايههاي خارجي ببندد، با اينكه ارجحيت خود را انعقاد قراردادهاي تجارتي دوجانبه با كشورهاي گوناگ//ون دانست اما سرانجام نظر خود را به سود تعامل با جهان تعديل كرد. آنگال مركل در اين باره گفت: بياييد قبول كنيم كه همه ما از همكاري و تعامل بيشتر نفع ميبريم تا از تكروي. „ همكاريبيشترباآفريقا در اين نشست آنگال مركل چندين بار بر اهميت تعامل با كشورهاي آفريقايي سخن گفت و تاكيد كرد كه سرمايهگذاري خارجي ميتواند به رشد و پيشرفت آفريقا كمك كند. رشد اقتصادي ميتواند دورنماي آينده را براي جوانان آفريقا بهتر كند و آنان را از مهاجرتي پرخطر به اروپا باز دارد. كشورهاي اتحاديه اروپا هنوز از سطح مناسب سرمايهگذاري در آفريقا بسيار دور هستند. ميزان سرمايهگذاري خارجي آلمان در آفريقا حدود تنها يك درصد است. تنها چين با رشدي روزافزون به سرمايهگذاري در اقتصادآفريقاتوجهدارد.سالآيندهآرژانتينميزبان سران گروه 20 خواهد بود.

„ برگش/تناپذيري تواف/ق آبوهوايي پاريس

صدراعظم آلمان در كنفرانس پاياني نش//ست گ//روه 20 ب//ا اشاره به توافق هم//ه رهبران عضو بهجز آمريكا بر سر موضوع تغييرات اقليمي گفت: واضح است كه در اين موضوع به توافق نرسيديم. وي اف//زود: بيانيه رسمي گ//روه 20 نيز به خوبي منعكسكننده اين اختالف نظر است. صدر اعظم آلمان گفت با نظر نخستوزير بريتانيا كه گفته بود واشنگتن مي تواند تصميم به بازگش//ت به توافق پاريس بگيرد، مخالف است.

براس//اس گزارشه//ا 19 كش//ور ديگر اين نش//ست در عين حال تاكيد كردند كه پيمان تغييرات اقليمي پاريس غيرقابل برگشت است؛ اگرچه رجب طيب اردوغان در اظهاراتي در اين رابطه گفت كه تاييد اين پيمان از سوي تركيه اكنون با ترديدهايي روبهرو است چراكه خروج آمريك//ا از پيمان پاري//س كمكهاي دريافتي مورد انتظار كش//ورهاي درح//ال توسعه را در ارتب//اط با اين پيمان و اج//راي آن با خطراتي مواجه ميكند. „ موضعگيريجديداردوغان درپاياننشست02G بهنظرميرسيد91 عضو به صورت يكپارچه مخالفت خود با خروج آمريكا از پيمان اقليمي پاريس را به نمايش گذاشتهاند. تازهترين اظهارات رييسجمهور تركيه به ترديدها در اين زمينه دامن زده است.

رييسجمهور تركيه پس از نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان (G20) در هامبورگ آلمان اجراي پيمان اقليمي پاريس در كشورش را مشروط به اجراي تعهداتي دانست.

رجب طيب اردوغان گفت به صدراعظم آلمان و رييسجمه//ور فرانسه اطالع داده كه پارلمان تركيه پيمان اقليمي پاريس را تصويب نخواهد كرد، مگر اينكه وعدههايي كه به ما داده شدهاند، عملي شوند. به گفت//ه اردوغان، فرانسه هنگام امض//اي پيمان اقليمي پاري//س به تركيه وعده داده هزينههاي آنك//ارا براي اجراي اين پيمان را جبران كند.

موضعگيري جديد اردوغان در تضاد با بيانيه پاياني نشست G20 در هامبورگ است؛ بيانيهاي كه در آن 19 اقتصاد بزرگ جهان – اعضاي گروه 20 بهجز آمريك//ا – از جمله تركيه تعهد كردند پيمان اقليمي پاريس را به سرعت اجرايي كنند. با اين حساب مش//خص نيست 18 كش//ور ديگر هم در عمل به تعه//دات خود در قبال توافقنامه پاريس پايبند باشند. اردوغان ميگويد برخي ديگر از كش//ورهاي عضو G20 هم با پيمان اقليمي پاريس مشكل دارند و حمايت همهجانبه خود از آن را تكرار نخواهند كرد.

„ اتفاقنظ/ركمسابق/هرهب/رانچينو آمريكا

رييسجمه//ور آمريك//ا در ديدار ب//ا همتاي چيني خود در نش//ست گروه 20 در آلمان لحني مصالحهآميز داشت و نزديكي ديدگاههاي دو طرف بيش از حد انتظار بود.

ترامپ با بيان اينكه چين اقدامات مناسبي را در قبال كرهشمالي انجام داده، به شي جينپينگ گفت: واقعا مايه افتخار است كه شما را به عنوان دوست خود بدان//م. رييسجمهور چين نيز به ترامپ گفت كه روابط قدرتمندتر ميان دو كشور ب//راي ثبات و عظمت در بحبوحه درگيريهاي جهان//ي بسيار سازنده است و با توجه به برخي مسايل حساس، اين روابط در برخي از عرصهها به پيشرفت جديدي رسيده است. وي همچنين بر اهمي//ت مذاكرات با كرهشمالي تاكيد كرد و گفت: نيروي دريايي چين به رزمايشهاي تحت رهبري آمريكا در سال آينده ميالدي ميپيوندد. روس//اي جمهوري چي//ن و آمريكا همچنين بر حفظ ارتب//اط و همكاري درب//اره مساله اتمي شبهجزيره كره توافق كردند.

„ انعقادقراردادتجاريآمريكابابريتانيا در آينده نزديك

رييسجمهور آمريكا گفت انتظاردارد توافق تج//اري مستحك//م با بريتانيا خيل//ي سريع به انج//ام برسد. ترام//پ با ترزا مي درب//اره توافق تجاري بين دو كش//ور بع//د از خروج بريتانيا از اتحادي//ه اروپا گفتوگو كرد. ترامپ قبل از اين ديدار گفت كه روابط بسيار ويژهاي را با ترزا مي برقرار كرده است.

رييسجمهور آمريكا همچنين به خبرنگاران گفت: هيچ كشوري مثل ما روابطي نزديك ندارد. او بدون ارجاع مش//خص به زمان در هامبورگ گفت به لندن سفر خواهد كرد. در گفتوگوهاي رودرروي دو ط//رف، ترزا مي گفت به اين توافق خوشبين است اما هشدار داد كه درباره ميزان پيشرفت پيش از خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا محدوديتهايي وجود دارد.

ترزا مي گفت رهب//ران جهان از جمله چين، هن//د، ژاپ//ن و آمريكا به برق//راري روابط تجاري دوجانبه و جديد با بريتانيا ابراز عالقه جدي كردهاند. نخستوزير بريتانيا اين موضوع را نوعي راي اعتماد به بريتانيا عنوان ك//رده است. ترامپ در توصيف مذاك//رات خود گفته است: ما بر قراردادي عظيم كار ميكنيم كه براي هر دو كشور عالي خواهد بود. بر اساس قوانين اتحاديه اروپا مذاكرات رسمي بين واشنگتن و لندن تنها بعد از اينكه بريتانيا در بهار 2019 اتحاديه را ترك كند، عملي خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.