آغاز آتشبس در 3 استان جنوبي سوريه

Jahan e-Sanat - - News -

آتشبس مورد توافق بين روسيه، آمريكا و اردن كه با چراغ سبز والديمير پوتين و دونالد ترامپ است ديروز وارد فاز اجرايي شد، در حالي كه هم سازمان ملل و هم آمريكا از آن استقبال كردهاند.

وزارت خارجه آمريكا جمعه گذشته اعالم كرده بود، توافق آتشبس در جنوب غرب سوريه اولين گام براي آتشبسي گستردهتر بوده و نشاندهنده جديت مسكو براي تحقق اين توافق است.

اي//ن در حالي اس//ت كه از شنبه گذشته آرامش//ي شكننده در سه استاني كه شامل توافق آتشبس مذكور ميشون//د حكمفرما شده بود. فرمانده ارتش سوريه نيز دوشنبه گذشته توقف درگيريها را در منطقه جنوبي درعا، قنيطره و سويدا اعالم و آن را تا روز شنبه تمديد كرده بود.

يك مس//وول وزارت خارجه آمريك//ا هم گفته بود، تواف//ق روسي//ه، اردن و آمريكا با مذاكرات آستانه هيچ ارتباطي ندارد. اساس اين توافق اين است كه هر طرف منطقه نفوذ خود را حفظ كند؛ چه مخالفان و چه دولت سوريه. در اين راستا معاون استفان ديميستورا، فرستاده سازمان ملل به سوريه نيز كه به دمشق سفر كرده، گفت: ايجاد منطقه كاهش تنش در جنوب سوريه اقدامي مثبت و گامي در مسير درست است.

وي در جم//ع مقامات وزارت خارجه سوريه از جمله فيص//ل مقداد، معاون وزي//ر خارجه سوريه و در حضور بشار جعفري، رييس تيم مذاكرهكننده نظام سوريه در مذاك//رات آستانه و ژنو تاكيد كرد، اميدوار است توافق آتشب//س در نزديكترين فرص//ت شامل مناطق ديگر نيز بشود و اين مساله به حمايت قابل مالحظه از روند سياسي بينجامد.

همچنين هربرت ريموند مكمستر، مشاور امنيت ملي آمريكا تصريح ك//رد، توافق آتشبس در جنوب سوريه كه ظهر ديروز اجرايي شد، اولويت آمريكا و گامي مهم براي تحقق صلح در سراسر سوريه است.

مكمستر در بياني//هاي تاكيد كرد: چنين مناطقي اولويت//ي براي ماست و ما از آن استقبال ميكنيم. اين يك پيشرفت است. وي خاطرنشان كرد: آمريكا همچنان متعه//د به شكست داعش و كمك به پايان درگيريها در سوريه و كاستن رنج ملت سوري و بازگشت آنها به سرزمينشان است.

مكمست//ر تصريح كرد: رييسجمهوري آمريكا اين توافق را با بسياري از رهبران جهان در جريان نشست G20 مورد بررسي قرار داد. وزير خارجه روسيه جمعه گذشت//ه گفته بود، نيروهاي نظامي روسيه بر آتشبس در اين منطقه نظارت خواهند داشت. „ هنوزازصلحخبرينيست ب//ا وج//ود آتشبس جدي//د، سوريه هن//وز با صلح پايدار فاصله زي//ادي دارد. يك ديپلمات آمريكايي كه در مذاك//رات اين آتشبس شرك//ت داشته، آن را تنها گ//ام اول برشمرده؛ گامي در جه//ت آتشبس فراگير و كنت//رل خش//ونتي كه از ماه فوريه ب//ه اين سو رو به افزايش بوده است.

اي//ن ديپلمات بر لزوم ادام//ه مذاكرات تاكيد كرده و اف//زوده كه به عنوان مث//ال هنوز چگونگي نظارت بر آتشبس به درستي روشن نيست.

بخشهاي//ي از سه استان جنوب//ي سوريه كه از روز يكش//نبه آتشبس در آن برقرار ميش//ود، جزو همان منطق//ه امني هستند ك//ه روسيه، اي//ران و تركيه در نش//ست آستانه، پايتخت قزاقستان، ب//ر سر ايجاد آن ب//ه توافق رسي//ده بودند. البته در عمل مش//خص شد كه آتشبس يادشده شكننده است. نمايندگان آمريكا در نش//ست آستانه تنها به عنوان ناظر حاضر بودند. با آتشبس//ي كه خبر آن پس از ديدار پوتين و ترامپ در حاشيه نش//ست اخير G20 اعالم شد، اياالت متحده پس از حدود يك سال بار ديگر نقشي فعال در بحران سوريه بر عهده گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.