از پولشويي و هك بانكها تا كمكهاي چين

Jahan e-Sanat - - News -

كرهشمالي از طريق پولشويي و حتي هك كردن، برنامه اتمي خود را تامين مالي ميكند. بيش از 50 هزار شهروند كرهشمالي از خارج به كش//ور ارز مي فرستند. حتي سفارتخانه اين كشور در برلين هم يك منبع درآمد مالي است.

اسناد محققان آمريكايي نشان ميدهد كه فقط از طريق صدور زغالسنگ به چين 700 ميليون دالر به حساب ارتش كرهشمالي واريز شده است و اين فقط يكي از كانالهاي تامين مالي كيم جونگ اون، رهبر اين كشور براي برنامههاي اتمي و موشكياش است.

ام//ا 700 ميليون دالر باوجود تحريمها چگونه به حساب كرهشمالي واريز شده است؟ پيدا كردن صورتحساب و اسناد در اين باره كار آساني نبوده است. دادگاهي در واشنگتن، پايتخت آمريكا به وزارت دادگستري اين كشور اجازه داد مخفيانه به حسابهاي بانكي هشت بانك بزرگي كه احتمال داده ميشود براي كرهشمالي انتقال مالي انجام اند، تحقيق كند.

اين تحقيقات نشان ميدهد كه از سال 2009 تاكنون بيش از 700 ميليون دالر به حساب ارتش كرهشمالي واريز شده است. طبق گزارش شبكه خبري »ان ت فاو« آلمان كه اين اسناد در اختيارش گذاشته شده مبلغ ياد شده به طرق مختلف با دور زدن تحريمهاي بينالمللي عليه اين كشور به حساب ارتش واريز شده است. دادستان آمريكا در پشت صحنه از ماه مي 2017 به اين طرف تحقيقات خود را آغاز كرد. اين موضوع زماني آشكار شد كه اسناد مربوط به اين پرونده از طرف دادگاه پنجشنبه گذشته آزاد اعالم شد.

چي//ن در حل بحران كرهشمالي نقش كليدي ايفا ميكند. پكن مهمترين شريك اقتصادي كرهشمالي است. بدون صادرات چين به كرهشمالي اين كشور سالها پيش از هم پاشيده بود. نظارت و كنترل حساب بانكي يك شركت چيني نشان ميدهد كه ساالنه 100 ميليون دالر زغالسنگ از كرهشمالي به چين صادر شده است. داندونگ چي چنگ متاليك نام شركتي است كه در شهر يوال در مرز چين و كرهشمالي فعاليت ميكند. تحقيقات نشان داده است كه اين شركت بهنام چي يوپنگ شهروند چيني ثبت شده است.

منابع مختلفي از جمل//ه دو تن از افرادي كه از كرهشمالي فرار كردهاند به وزارت داگستري آمريكا اطالعات دقيقي درباره فعاليتهاي اين شركت دادهاند. اسناد موجود گردش مالي بين اين شركت و ديگر شركتهايي كه معامالتي با كرهشمالي انجام دادهاند را ثابت كرده است.

آلمان 95 درصد از درآمد حاصله از ارز را كيم جونگاون براي ارتش و برنامه اتمي كرهشمالي و همچنين برنامههاي تسليحاتي صرف كرده است. به دنبال افشاي اين ماجرا در پايان ماه ژوئن 2017 وزير دارايي آمريكا مانع فعاليتهاي يك بانك چيني در خاك آمريكا شد. اين بانك به شركتهايي كه در توسعه برنامه اتمي كرهشمالي كمك كردهاند پول پرداخت كرده است.

بيش از 50 هزار شهروند كرهشمالي به اشكال مختلف در خارج از كش//ور مشغول به كار هستند. اين افراد مجبورند حقوق و درآمد خود را به كارمندان ادارات كرهشمالي تحويل دهند. سفارتخانههاي كرهشمالي هم بايد خودشان هزينهشان را تامين كنند. حتي سفارت كرهشمالي در برلين بخشي از محوطه وسيعاش را اجاره داده و خرج خودش را تامين ميكند.

يكي ديگر از روشه//اي تامين مالي كرهشمالي هك كردن شبكههاي بانكي است. گفته ميشود هكرهاي كرهشمالي از اين طريق ميليونها دالر ب//ه دست آوردهاند. در اي//ن رابطه كارشناسان به گروه سايبري واحد 180 اشاره ميكنند كه وظيفهاش درآمد از طريق هك كردن است. كارشناسان همچني//ن احتمال ميدهند ك//ه حمله سايبري موسوم ب//ه واناكراي هم توسط هكرهاي كرهشمالي صورت گرفته باشد. اين باجافزار تاكنون صدها هزار كامپيوتر را در 150 كشور، از جمله ايران، از كار انداخت. كارشناسان شركتهاي امنيتي سيمانتك آمريكا و كاسپرسكي روسيه بخشي از كدهاي اين ويروس يا باجافزار را بررسي كرده و به اين نتيجه رسيدهاند كه بخشي از اين كدها در ويروسهاي پيشين گروه هكر الزاروس نيز وجود داشتهاند. مقر اصلي الزاروس در كرهشمالي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.