اختصاص836 ميليوندالرتوسطآمريكا

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشيتدپرس- اياالت متحده آمريكا از اختصاص بيش از 630 ميليون دالر كمك مالي براي يمن، سومالي، سودان جنوبي و نيجريه خبر داد. درگيريها در كش//ورهاي فوق منجر شده تا واشنگتن آن را بزرگترين بحران انساني جهان در بيش از 70 سال اخير توصيف كن//د. اين خب//ر در شرايطي اعالم شد كه دونالد ترامپ براي شركت در نش//ست G20 در آلمان حضور داشت. مدير جديد برنامه جهاني غ//ذا گفت: اين واقعه يك هديه نجاتدهنده زندگي است. در حالي كه آمريك//ا بزرگترين اهداكننده كمكهاي انساني در جهان است، ترامپ پيش//نهاد كاهش شديد كمكهاي خارجي را كه بيش از 30 درصد ميش//ود، ارائه كرد و همين امر نگرانيهاي گستردهاي ايجاد كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.