سايهسرداختالفاتبركنفرانسخبريپوتينويونكر

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز- به دنبال تصميم رييس كميسيون اروپا براي مطرح كردن اختالفاتش با رييسجمهور روسيه اين دو يك كنفرانس خبري ناخوشايند را در حاشيه نشست گروه 20 برگزار كردند.

ژان كلود يانكر تصميم گرفت در جريان كنفرانس خبري با والديمير پوتين مشكالت مهم و بزرگ بين اتحاديه اروپا و مسكو را مطرح كند و با اين كار پوتين را غافلگير كرد.

وي پ//س از مط//رح كردن اين مش//كالت، با استقب//ال بسيار سرد رييسجمه//ور روسيه مواجه شد. يونكر در اين كنفرانس خبري گفت: همه ما به خوبي از مشكالت ميان اتحاديه اروپا و روسيه مطلع هستيم. به دنبال الحاق شبهجزيره كريمه به روسيه تنشها ميان اتحاديه اروپا و روسيه كه به خاطر اين الحاق با تحريمهاي اقتصادي مجازات شده، بسيار شدت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.