كشتيگيرسابقبهرياستجمهوريمغولستانرسيد

Jahan e-Sanat - - News -

-BBC قهرمان سابق كش//تي، سرماي//هدار بزرگ و نامزد حزب مخالف دموكراتيك، در دور دوم انتخابات رياستجمهوري مغولستان ب//ه پيروزي رسيد. خالتما بتولغا پس از پيروزي گفت: مغولستان به پيروزي رسيد. من مستقيما به سراغ حل مشكالت اقتصادي ميروم و همانطور كه قول دادهام مغولها را از بدهي خالص ميكنم. بتولغا به جز سابقه ورزش حرفهاي، فعاليتهاي اقتصادي موفقي نيز داشته است. او صاحب صنايع غذايي، هتل، امالك و همچنين يك مجتمع تفريحي با فضايي مشابه دوران چنگيز خان است. مغولستان در چند سال اخير رشد اقتصادي چشمگيري داشته و در سال 2011 با نرخ رش//د 17 درص//د توليد ناخالص داخلي، سريعتري//ن رشد اقتصادي جهان را داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.