هشداركرهشماليدربارهاحتمالوقوعجنگهستهاي

Jahan e-Sanat - - News -

-AFP كرهشمالي با انتقاد شديد از پرواز پنج بمبافكن آمريكايي بر فراز شبهجزيره كره، واشنگتن را متهم كرد كه اين شبهجزيره را به سمت يك جنگ هستهاي سوق ميدهد.

در پي پرواز پنج بمبافكن آمريكايي بر فراز شبهجزيره كره در پاسخ به آزمايشات موشكي اخير كرهشمالي، روزنامه دولتي اين كشور، واشنگتن و سئ//ول را متهم به افزايش تنشها در منطقه كرده است. اين روزنامه در سرمقالهاي با اشاره به تمرين نظامي اخير ميان جنوبي و آمريكا نوشت: واشنگتن با اقدامات خطرناك نظامياش خطر جنگ هستهاي را درشبهجزيرهكرهبهنقطهاوجرساندهاست.پيونگيانگاينتمريننظامي مشترك را يك اقدام تحريكآميز نظامي خواند كه ميتواند منجر به آغاز جنگ هستهاي در شبهجزيره كره شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.