بحران كشورهاي عربي

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- امير قطر و وزير امور خارجه انگليس طي ديداري به بررسي بحران فعلي در روابط ديپلماتيك ميان دوحه و كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس پرداختند. تميم بن حمد آل ثاني در ديدار خود با بوريس جانسون به بررسي آخرين تحوالت مربوط به بحران ميان كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس و دوحه و پيامدهاي آن بر ثبات منطقهاي و بينالمللي پرداخت. جانسون بر حمايت كشورش از نقش ميانجيگري دولت كويت تحت رهبري صباح االحمد الجابر الصباح، امير اين كشور جهت حل بحران و پر كردن شكافها تاكيد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.