ديدار پسر و داماد ترامپ با يك وكيل روسي

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- كمي پس از آنكه دونالد ترامپ در سال گذشته به عنوان نامزد حزب جمهوريخواه در انتخابات رياستجمهوري آمريكا تاييد شد، مدير سابق كمپين انتخاباتي، داماد و پسر بزرگ وي با يك وكيل روسي مرتبط با كرملين ديدار كردند. روزنامه نيويوركتايمز به نقل از اسناد محرمانه دولتي و مصاحبههايي كه با افراد مطلع از اين اسناد صورت گرفته گزارش داد: اين نشست كه در تاريخ 9 ژوئن سال 2016 در برج ترامپ در منهتن صورت گرفت، نخستين نشست خصوصي تاييدشده ميان نزديكان دونالد ترامپ و يك تبعه روسي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.