رهبر مخالفان ونزوئال در حبس خانگي

Jahan e-Sanat - - News -

BBC - رهبر مخالفان ونزوئال بعد از بيش از سه سال حبس از زندان آزاد شد اما به حبس خانگي منتقل شد.

لوپز بامداد شنبه گذشته زندان كاراكاس را ترك كرده و به خانهاش منتقل شده است. ديوان عالي ونزوئال گفت لوپز به دليل نگراني از وضع سالمتياش آزاد شده است. لوپز به اتهام تحريك به خشونت در اعتراضات ضددولتيدرسال4102 به41 سالزندانمحكومشدهبود.لوپزايناتهام را رد كرده است. مخالفان دولت ونزوئال و قدرتهاي بينالمللي همواره خواستار آزادي لوپز بودهاند. رييس سازمان كشورهاي قاره آمريكا تصميم ديوان عالي ونزوئال را فرصتي براي آشتي ملي خوانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.