14 گام سالمسازي بازار سهام

Jahan e-Sanat - - News - اصل 44

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 14 مورد از آخرين اقدامات اين سازمان در حوزه شفافسازي و بازار سالم و مطمئن طي يكسال گذشته را تشريح كرد.بهگزارششادا،شاپورمحمدي،انجاممعامالت به سبك »ب//وك بيلدينگ« را بهعن//وان يكي از دغدغههاي اصلي قيمتگذاري سهام در عرضههاي اوليهخواندواظهارداشت:بوكبيلدينگفرصتهاي برابريبرايتمامسرمايهگذارانفراهمكردوباتقويت مكانيسم آن به نياز مهم فعاالن بازار سرمايه پاسخ داده شد. وي در ادامه به الزام افشاي ماهانه آمار توليد و فروش اشاره كرد و گفت: پيش از اين بخشي از اطالعات افشا ميشد اما براساس اين الزام مبنا و پايه اطالعات شركتها از حدس و گمان و مفروضات به اطالعات واقعي هدايت شد. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار بهروزرساني سامانه معامالتي »آتوس« را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان كرد: طي دو ماه آينده عمليات بهرهوري از سامانه معامالتي جديد را خواهي//م داشت كه يكي از اقدامات بسيار مهم در جه//ت توسعه بازار است. محمدي به لزوم اصالح قواني//ن بازار سرمايه اشاره ك//رد و ادامه داد: مركز پژوهشهاي سازمان ب//ورس طي اقدامي تمامي قوانين و مقررات در حوزه بازار سرمايه را تنقيح و در سامانهاي مقررات حاضر بازار سرمايه را با تمام تغييرات در اختيار عموم قرار داده است. معامالتآپشن رييس سازمان بورس و اوراق بهادار راهاندازي »معامالت آپشن« در بورس تهران و بورس كاال را از ديگر اقدامات اثرگذار سال گذشته خواند و ابراز داشت: حجم معامالت آپش//ن در بورس تهران و بورس كاال رو به رشد است و در آينده فرصتهاي بيشتري پيشروي سهامداران در معامالت آپشن خواه//د بود. وي در ادامه به معامالت الگوريتمي اشاره كرد و گفت: معامالت الگوريتمي هماكنون ب//ه رقم چند 10 ميليارد رسيده به طوري كه در مجموع،كارگزاريها001 ميلياردتومانمعامالت پربسامدتاكنونانجامدادهاند.رييسسازمانبورس و اوراق بهادار به آخرين وضعيت اليحه اصالح قانون ب//ازار سرمايه اشاره و تصريح كرد: تا دو ماه آينده اصالح قانون بازار سرمايه نهايي ميشود و به شوراي عالي بورس تقديم خواهد شد.

اصالحدستورالعملتوقفوبازگشايي نمادها

وي هشتمين اقدام سازمان بورس طي يك سال گذشته را اصالح دستورالعمل توقف و بازگش//ايي نمادها خواند و گفت: يكي از دغدغههاي فعاالن بازار روند و چگونگي توقف و بازگشايي نمادها بود كه اين مهم مورد توجه سازمان قرار گرفت و دستورالعمل جديد آن كامل و حداكثر تا يك ماه آينده در هيات مديره تصويب و در زمانبندي مش//خص اجرايي ميشود. محمدي به صدور مجوزهاي بازار سرمايه در جه//ت بهبود فضاي كسبوكار اش//اره كرد و افزود: هماكنون مجوزهاي مورد نياز كارگزاريها از 21 مجوز به هفت مجوز كاهش پيدا كرده است، همچنين در خصوص صندوقهاي سرمايهگذاري و سبده//ا و اخ//ذ كد معامالتي ب//ا هماهنگي با سپردهگ//ذاري، فرآيندها كوتاه شده است. رييس سازم//ان بورس و اوراق به//ادار تفويض اختيار به بورسهاوتمركززداييرادهميناقدامسازمانبورس دانست و گفت: اقداماتي در جهت تمركززدايي در حال اجرايي شدن است تا از اين طريق كارآمدي اركان افزايش پيدا كند و همچنين جايگاه نظارتي سازمان بورس پررنگتر شده و اقدامات اجرايي به بورسها نيز تفويض شود. فرهنگسازي محم//دي در ادامه اي//ن گفتوگو به اهميت فرهنگسازي در حوزه بازار سرمايه اشاره و عنوان ك//رد: در حوزه فرهنگسازي، امسال نمايش//گاه بينالمللي بورس و بانك و بيمه اقدامات اساسي و خاصي ب//راي افزايش س//واد عمومي داشت و در اينب//اره روابط عمومي سازمان بورس و اوراق بهادار تالش مستمري داشته و دارد. وي در ادامه به برخورد با سايتها و شبكههاي مجازي كه به انحراف سرمايهگذاران اقدام كرده بودند اشاره كرد و گفت: برخي از شبكهها، سايتهاي اينترنتي و تلگرامي درصدد انحراف سرمايهگذاران بودند كه با آنها برخورد شد. محمدي تصريح كرد: در اين خصوص با سايتهاي//ي كه قيمتها را منحرف ي//ا جهتدهي ميكردند، برخورد شد كه موجب ناراحتي تعدادي از سرمايهگذاران شد اما نسبت به 10 ميلي//ون سهامدار و انتظاراتي كه اكثريت سرمايهگذاران در بازار داشتند، اين اقدام يك اقدام جدي و قاطع در جهت منافع عموم سرمايهگذاران بوده است. وي به افزايش سرمايه شركتهايي كه دچار وقفه شده بودند، اشاره كرد و گفت: برخي از اين شركتها به دليل مشكل در برگزاري مجمع و ساير مش//كالت ديگر، امكان استفاده از فرصت تامين مال//ي را از دست داده بودند كه هماكنون اقداماتي در جهت حل و فصل آن و حتي اقداماتي براي برخي شركتهاي خارج از بازار سرمايه انجام شده است. حلمشكالتشركتها ريي//س سازمان ب//ورس و اوراق به//ادار در پايان به نامه وزير اقتصاد درخصوص حلوفصل مش//كالت برخي شركتها اش//اره و ابراز كرد: دست//ور صادر شده تا تم//ام شركتهايي كه به دليل برگزاري مجمع يا تصميمات هياتمديره آسيبي ب//ه سهامداران آن رسي//ده و خسارتي متحمل شدهاند، احقاق حقوق شوند. وي ادامه داد: در اي//ن خصوص شركت كنتورسازي مورد توجه ويژه است و افزون بر اقداماتي كه سازمان بورس در جهت احقاق حقوق سهامداران انجام داده اس//ت، انجام فرآيند قضايي آن نيز در حال اجراست. رييس سازمان ب//ورس و اوراق بهادار تصريح كرد: ب//ه موازات پيگيريهاي حقوقي و قضايي، راهكارها و روشهاي ديگري كه به حل مشكل شركت كنتورسازي و سهامداران آن كمك كند، با هدف حمايت از سهامداران و اين شركت توليدي بررسي ميشود و در حال پيگيري است. محمدي افزود: در اين راستا در صورت اقتضا از تمام ظرفيتها بهرهگيري خواهد شد و بر حسب پيگيريهاي به عمل آمده، دستگاه قضايي نيز از پيگيريهاي اخير براي حل مشكالت سهامداران كنتورسازي استقبال كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.