سومين روز سبز تاالر شيشهاي

Jahan e-Sanat - - News -

در دومين روز معامالت بورس تهران در اين هفته شاخص كل 103 واحد رشدكردوبهرقم87 هزارو589 واحديرسيد.دراينروزخودروييهاازرشد چشمگيري برخوردار بودند. به گزارش ايسنا، روز گذشته شاخص بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران از ابتداي باز شدن معامالت روند رو به افزايش را ط//ي ك//رد و پس از 103 واحد رشد به رقم 78 هزار و 985 واحدي رسيد. همچنين شاخص كل هم وزن پس از 41 واحد رشد به رقم 17 هزار و 268 واحدي رسيد. شاخص آزاد شناور نيز 201 واحد رشد كرد و به عدد 86 هزار و 140 واحدي دست يافت و بازار شاخص اول و دوم هر يك82 475و واحد باال رفتند.درمعامالتروزگذشتهنمادشركتارتباطاتسيارايران،فوالدخوزستان و پارسخودرو هر يك به ترتيب ‪56 75،‬ و 22 واحد تاثير مثبت روي شاخص داشت. همچنين فوالد خراسان، پتروشيمي سرمايهگذاري ايرانيان و گسترش نفت و گاز پارسيان به ترتيب ‪13 53،‬ و هفت واحد تاثير كاهنده روي دماسنج بازار داشتند. در دادوستدهاي دومين روز معامالت بورس تهران خودروييها يكدست رشد كردند به طوري كه در نمادهايي از اين گروه شاهد صف خريد بوديم. در نماد پارسخودرو 97 درصد عرضهها مربوط به سهامداران حقيقي و نزديك به 89 درصد از خريدها توسط حقيقيها صورت پذيرفت. در گروه فلزات اساسي نيز نيمي از نمادها روند رو به رشد را در قيمت پاياني در پيش گرفتند اما بهعنوان نمونه در نماد سهام ذوبآهن اصفهان كه ارزش و حجم معامله بااليي دارد روند قيمتها رو به كاهش بود هرچند اين كاهش در مجموع چندان ملموس نبود و حتي به 0/3 درصد هم نرسيد. در گروه قند و شكر نيز نيمي از نمادها روند رو به رشد را از سر گرفتند. هرچند در طرف مقابل نمادهايي بودند كه تا چهار درصد در قيمت پاياني افت را تجربه كردند. ارزش معامالت بورس تهران روز گذشته به رقم 261 ميليارد تومان رسيد كه اين رقم ناشي از دست به دست شدن يك ميليارد و 121 ميليون سهم در 42 هزار و 879 نوبت دادوستد بود. از جمله دادوستدهاي درونگروهي روز گذشته ميتوان به معامالتي در نمادهاي مخابرات ايران، فوالد مباركه اصفهان، بانك سينا، گروه مديريت سرمايهگذاري اميد و صندوق سرمايهگذاري بازنشستگي ايرانخودرو و ملي صنايع مس ايران اشاره كرد. همچنين در بازار بدهي كه اوراق مشاركت، گواهيسپردهوصكوكمعاملهميشود،082 هزاربرگهاوراقمشاركتبهارزش كلبيشاز182 ميلياردريالمعاملهشد.دربازارصندوقهايقابلمعاملهكه صندوقهاي قابل معامله و صندوقهاي سرمايهگذاري شاخصي قابل معامله دادوستدميشود،بيشازسهميليون551 هزارواحدازصندوقسرمايهگذاري پارند پايدار سپهر )پارند1(، صندوق سرمايهگذاري با درآمد ثابت كيان )كيان1(، صندوقشاخص03 شركتفيروزه-سهام)فيروزه1(،صندوقسرمايهگذاري صنوين- مختلط )صنوين1(، صندوق سرمايهگذاري پاداش سهامداري توسعه يكم )سپاس1( و صندوق درآمد ثابت امين يكم فردا )امين يكم1( به ارزش كل 32 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت. در بازار اوراق مشتقه تعداد 600 قرارداد به ارزش بيش از698 ميليون ريال مورد معامله قرار گرفت. در بازار اوراق تبعي بيش از 551 ميليون ورقه از اوراق اختيار فروش تبعي )هخابر1216( به ارزشبيش59ميلياردريالموردمعاملهقرارگرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.