ثبت روزانه 400 هزار شماره شبا براي دريافت سود سهام عدالت

Jahan e-Sanat - - News -

از زم//ان فعالي//ت سامانه سهام عدالت به ط//ور متوسط در هر روز حدود 400 هزار ثبت موفقيتآميز شماره شباي حس//اب بانكي براي دريافت سود سه//ام عدالت توسط مش//موالن انجام گرفت//ه است. به گزارش تسنيم، سامانه سهام عدالت بهنشاني در حالي از نيمه اسفند سال گذشته آغاز بهكار كرده است كه در گام نخست به ارائه صورتحساب مشموالن پرداخته است و در مرحله دوم نيز كه از اواخر فروردين امسال آغاز شده، شرايطي را فراهم آورده است تا دارندگان سهام عدالتبرايدريافتسودسالمالي59 شركتهاي سرمايهپذير اقدام به ورود شماره شباي حساب بانكي خود در اين سامانه كنند. بر اساس اطالعات حاصل از آم//ار ورودي شباي بانكي در سامانه سهام عدالت نشان ميدهد تاكن//ون بيش از 28 ميلي//ون نفر از سهامداران سهام عدالت، شباي بانكي خودرادرسامانهثبتكردهاندكهنشان از استقبال 60 درصدي مش//موالن جهت دريافت س//ود اين سهام دارد. همچنين در مدت فعاليت اين سامانه براي دريافت شب//اي حساب بانكي مش//موالن، به طور متوسط هر روز حدود 400 هزار ثبت موفقيتآميز از سراسر كشور صورت گرفته است. گفتني است، براي افرادي كه شماره شباي آنها مورد تاييد قرار ميگيرد پيامكي ارسال نخواهد شد و در مقابل مش//موالني كه از عدم تاييد شماره شباي بانكي خود مطلع خواهند شد يا پيامك عدم تاييد شباي بانكي را از سامانه سهام عدالت دريافت ميكنند بايد دوباره ب//ه سامانه سهام عدالت مراجعه و شباي بانكي جديد مربوط به حساب بانكي معتبر به نام خود را در اين سامانه ثبت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.