رشد نماگرهاي معامالتي فرابورس

Jahan e-Sanat - - News - رويداد

دومي//ن روز معامالتي بازار فرابورس با افزايش شاخص كل، حجم، ارزش و تعداد دفعات معامالت پاي//ان يافت. در جري//ان معام//الت روز گذشت//ه شاخ//ص كل با رش//د بيش از سه واحدي موف//ق ب//ه بازپسگيري كان//ال 900 واح//دي ش//د ك//ه عم//ده بار مثب//ت ب//ر آيفكس از جان//ب نم//اد »م//ارون« تا سطح سه واح//د رقم خ//ورد. به ترتيب نمادهاي »شپ//اس«، »زاگرس«، »ثعم//را« و »ارفع« ني//ز تا سطح حداكث//ر 0/7 واحد تاثير مثبت بر آيفك//س داشتند. در اين ميان دو نم//اد »ومل//ل« و »دماوند« نيز تا نزديك//ي 0/6 واحد تاثير منفي بر شاخص داشته و از رشد بيشتر آن جلوگي//ري كردند. در همين حال 272 ميليون ورق//ه بهادار در 36 هزار دفعه به ارزش سه هزار و 80 ميليارد ريال در مجموع بازارهاي فراب//ورس مورد مبادله قرار گرفت ك//ه نسبت به روز شنبه با افزايش حج//م، ارزش و تع//داد دفع//ات معامالت همراه ب//ود. روز گذشته در مجموع بازارهاي معامالتي اول و دوم نيز به ترتيب دو نماد »ذوب« و »حسير« بيشترين حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند. در اين دو بازار 172 ميليون سهم به ارزش بيش از 506 ميليارد ريال معامل//ه شد. همچني//ن در حالي كه در پايان ب//ازار نماد معامالتي شركت توليد تجهي//زات سنگين هپكو به منظ//ور برگزاري مجمع عموم//ي عادي بهط//ور فوقالعاده صاحبان سهام روز سهشنبه 20 تير 96 متوق//ف شد در مقابل دو نماد معامالتي مربوط ب//ه شركتهاي عمران و توسعه شاهد و نيز كشت و صنع//ت شهداب ن//اب خراسان بازگشايي شد. معامله 95 ميليون سهم به ارزش بيش از 144 ميليارد ري//ال نيز ماحص//ل دادوستدهاي انج//ام شده در تابلوهاي معامالتي بازارپايه است. در تابلوي معامالتي تس//ه نيز شاه//د جابهجايي بيش از 86 ه//زار ورقه تس//ه به ارزشي افزون ب//ر 66 ميليارد ريال بوديم. قيمت اين اوراق روز گذشته بدون نوس//ان محسوس//ي نسبت به روز قب//ل در بازه 758 ت//ا 778 هزار ريال نوسان ك//رد. در همين حال بيش از دو هزار ميليارد ريال ارزش معامالت در ب//ازار اوراق با درآمد ثابت فراب//ورس است. معاملهگران بي//ش از دو ميليون ورقه بدهي را به ارزش//ي بالغ بر دو هزار و 333 ميليارد ريال در اين بازار دست به دست كردند. اسناد خزانه اسالمي مرحله نهم باالترين حجم و ارزش معامالت//ي را در اين ب//ازار تجربه كرد. سهام//داران در صندوقهاي سرمايهگ//ذاري قاب//ل معامله نيز 2/7 ميلي//ون ورقه را به ارزش 29 ميلي//ارد ريال معامل//ه كردند. در ميان ها،صندوقاعتمادآفرين پارسيان در صدر ايستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.