تحقيق و تفحص از واگذاري يك پااليشگاه در مجلس

Jahan e-Sanat - - News - بازار

نماينده مردم كرمانشاه در مجلس از بررسي تحقيق و تفحص از پااليشگاه كرمانشاه در نشست هفته جاري صحن خبرداد.سيدقاسمجاسميدرگفتوگو با خانه ملت ضمن اشاره به در دستوركار قرار گرفتن تحقيق و تفحص از نحوه واگذاري پااليشگاه كرمانشاه در نشست هفتهجاريصحنعلنيمجلسگفت:از سهسالگذشتهتاكنونتغييرمديريتي در پااليشگاه كرمانشاه رخ داد بهگونهاي كه از آن زمان تاكنون اين پااليشگاه به جاي سوددهي، زيانده شده كه در واقع اين اقدام شيطنتآميز و بستري براي فروش پااليش//گاه شده است. نماينده مردم كرمانش//اه در مجل//س با بيان اينكه پااليشگاه كرمانشاه باسابقهترين پااليش//گاه در كشور پس از پااليشگاه آبادان ب//وده است، افزود: اين واگذاري به صورت مخفيانه و بدون اطالع مردم و نمايندگان استان كرمانشاه انجام شده است كه قطعا رانتي پشت اين موضوع بوده كه به صورت مخفيانه واگذار شده اس//ت. جاسمي با اش//اره به موقعيت سوقالجيشي پااليشگاه كرمانشاه، ادامه داد: ارزش واقعي پااليشگاه بيش از هزار و 400 ميلي//ارد تومان است در حالي كه اين پااليشگاه 210 ميليارد تومان واگ//ذار شده و از اين مي//زان تاكنون 11 ميليارد تومان پرداخت شده است كه مقرر شده پس از دو سال بهعنوان تنفس مابقي مبلغ خريد پااليش//گاه به صورت اقساطي پرداخت شود. وي يادآور ش//د: مجمع نمايندگان استان كرمانش//اه در نامههاي جداگانهاي به مقام معظم رهب//ري، رييسجمهور، دي//وان محاسب//ات و سازمان بازرسي كل كشور خواستار توقف اين واگذاري شده و اعالم كرد كه رانتي پش//ت اين واگذاري بوده است كه سازمان بازرسي كل كش//ور براساس آخرين بررسيها اع//الم كرده دو ه//زار و 400 ميليارد تومان ارزش دارد كه بسياري از افراد به دنبالاينهستندكهپااليشگاهبازنگردد. جاسمي با بيان اينكه وزير نفت اعالم كرده در صورت فسخ قرارداد با جذب اسپانسرهاي جديد پااليشگاه كرمانشاه تقويت ميشود، افزود: با تصويب طرح تحقيق و تفحص از پااليشگاه كرمانشاه فساده//ا و رانتهاي زيادي كه در اين موض//وع وجود داشته، از دل تحقيق و تفحص بيرون ميآيد و افراد حقيقي و حقوقي مرتبط ب//ا اين واگذاري رانتي شناساي//ي ميشوند. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: چگونه ميشود كه ملك، تجهيزات، ماشي//نآالت و ساير اموال متعلق به پااليش//گاه كرمانشاه را 10 براب//ر زي//ر قيمت واقعي واگ//ذار كرد بنابراين براي شفافيت در اين موضوعات تحقيق و تفحص از پااليشگاه كرمانشاه ضروري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.