دخالت دولت در سیاستگذاری صنعتی

Jahan e-Sanat - - News -

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ ب//ه اینکه آیا در دول//ت بعدی همچنان فعالیت خواهد داش//ت یا خی//ر، اظهار کرد: درباره این موضوع باید بزرگان نظر بدهند. خدمتگزاری کوچک بوده و هستم و تاکنون پنجبار وزیر بودهام که حال اگر نوبتی هم باشد، این مساله کافی است.

محمدرضا نعم//تزاده، وزیر صنعت، مع//دن و تج//ارت با اش//اره ب//ه نیاز به نقدینگی بخش صنع//ت گفت: بانکها تالش میکنند از صنعت و معدن حمایت کنند اما منابعشان محدود است.

وی افزود: نقدینگی کافی برای تولید ناخالص کشور وجود ندارد و تقاضا برای افزایش تولید همچنان به چشم میخورد؛ در حالی که منابع بانکها محدود است؛ به خصوص اینکه با رشد اقتصادی نیاز به سرمایه در گردش نیز افزایش مییابد.

نعمتزاده با اش//اره به همکاریهای س//ازمان امور مالیاتی کش//ور با صنایع در دوره رکود گفت: تعامل سازمان امور مالیاتی در دوره مدیریت فعلی س//ازمان امور مالیاتی بهتر شده و نگاهها به تولید بهبود یافته است. البته در زمینه مالیات بر ارزش افزوده هم نیاز به فرهنگسازی است و هم تعامل دس//تگاههای مربوط را میطلبد.

وی تاکید کرد: تجدیدنظر در مورد نرخ مالیات بر درآمد هم باید صورت گیرد و این نرخ باید تعدیل شود، در این صورت، درآمد مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت.

به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، در ش//ورای عال//ی ص//ادرات، روشها و دستورالعملهای جدیدی درباره مالیات بر ارزش افزوده اتخاذ شده است.

تولید بیش/ترین صدم/ه را از تحریم دید

ب//ه گزارش مهر، نعم//تزاده تصریح کرد: از هدایتهای رهبر معظم انقالب، همراهی مردم، ریاس//ت جمهوری و تیم مذاک//ره کننده برای ایجاد فضای بعد از برجام قدردانی میکنی//م چراکه بعد از برجام، روابط بانکی با کشورهای مختلف گس//ترش یافت و طبیعی است برخی از بانکهای خارجی بعد از این همه سال، احتی//اط کنند.وی ادام//ه داد: در زمینه صادرات به ویژه برای گشایش السی، نیاز به روابط مناسب بانکی داریم. البته دیدگاه جهانی نسبت به عملکرد بانکی واقتصادی ایران بعد از برجام تغییر پیدا کرده است. وزیر صنع//ت در برنامه گفتوگوی ویژه خب//ری تاکید کرد: درب//اره تحریمهای جدید آمریکا، کشورهای اروپایی، روسیه، چین و بسیاری کشورها همکاری نکردند و این حقانیت کشورمان را نشان میدهد؛ البته باید گفت آینده امیدوارکننده است و آثار تحریم هم به زودی برداشته خواهد ش//د.وی با اشاره به اینکه سرمایهگذاری خارج//ی بعد از برج//ام افزایش یافته و ش//رایط رو به بهبود اس//ت، اظهار کرد: خارجیه//ا حاضرند س//رمایهگذاری و فاینانس کنند و به مشارکت عالقه دارند. در دوران تحری//م مقررات بانکی و مالی جدیدی در دنیا تصویب ش//د که پس از تحریم باید خود را با این مقررات تطبیق دهیم. پس از برجام، کمکم السیها باز ش//د و بانک مرکزی باید این مساله را به صورت جدی دنبال کند.

ویتاکیدکرد:سهچهارمسرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت و معدن در چند سال اخیر صورت گرفت و بهبود شرایط را به خوبی درک میکنیم.

س/ند راهبردی برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی

نعمتزاده گفت: در حال تهیه برنامه راهبردی 1404 بودیم که سیاستهای اص//ل «44» ابالغ ش//د. البته حدود 16 م//ورد به م//ا مرتبط بود. بع//د از برجام اق//دام ب//ه تجدید نظر ک//رده و ویرایش جدید آن را در خردادماه س//الجاری به چاپ رساندیم.

به گفت//ه وی، نیم//ی از تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مربوط به صنع//ت، معدن و تجارت اس//ت و از حمایتهای بی دریغ مقام معظمرهبری سپاسگزاریم.

این مقام دولتی با اشاره به ابالغیههای ستادفرماندهیاقتصادمقاومتیگفت:94 م//ورد ابالغیه امس//ال از فرمانده اقتصاد مقاومت//ی، مع//اون اول رییسجمه//ور داش//تیم که تا پایان سال اجرا خواهیم کرد. یکی از آن موارد حمایت از بیش از 12 هزار واحد صنعتی و بیش از 13 هزار واحد کشاورزی کوچک و متوسط بود.

وی افزود: در بخش معدن که س//ال گذشته برنامهای برای حمایت از معادن کوچک نداشتیم، امسال اضافه و حدود 30 هزار میلیارد توم//ان از طریق بانک مرک//زی به نظ//ام بانکی ابالغ ش//د که ق//ول دادهاند اگر نیاز ب//ود، این مبلغ را افزایش دهند.

این عضو کابینه یازدهم بیان داشت: آم//ار را به تفکیک اس//تانها و بانکها داریم. بر این اس//اس، 3500 مورد تقاضا تاکنون در سامانه بهینیاب ثبت شده و بیش از دو هزار مورد مربوط به سرمایه در گردش و مابقی برای طرحهای تحقیقی و پژوهشی است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا پایان امسال در دولت بعد تشریف دارید، خاطرنشان کرد: بستگی به بزرگان دارد، بنده خدمتگزار کوچکی بوده و تا به حال پنج نوبت وزیر بودهام و این مس//وولیت برای من کافی است.

شرط افزایش تولید و اشتغال برای پرداخت تسهیالت

وزیر صنعت با تاکید بر اینکه امسال صنوف تولید و خدمات فنی، بخش معدن و صنایع نیز به فهرست دریافتکنندگان حمایت مالی اضافه شدهاند، گفت: امسال 30 هزار میلی//ارد تومان برای کمک به بخشه//ای مختلف صنای//ع کوچک و متوسط و س//ایر بخشها در نظر گرفته ش//ده است. ش//ش هزار طرح که باالی 60 درصد پیشرفت کار داشتهاند، امسال تکمیل و راهاندازی میشود.

چشماندازصنعتخودروسازی و دولتی بودن این شرکتها

وزیر صنعت با اش//اره به سهم دولت در خودروسازی گفت: دولت تنها در دو شرکت خودروساز س//هم دارد. در ایران خ//ودرو حدود 14/5 درصد و در س//ایپا حدود71/5درصد.اخیراهماعالمکردهام دولت هیچ تعصبی در این رابطه ندارد.

وی تاکید ک//رد: بنابراین افرادی که فکر میکنند خودروسازی ما دولتی است، به ذهنیت س//ابق آنها از این ش//رکتها برمیگردد.نعم//تزاده درخص//وص دخالتهای دولت در خودروسازی بیان کرد: البته در مورد سیاس//تگذاری مانند س//ایر صنایع دولت اق//دام میکند. در خودروس//ازی سال گذش//ته حدود یک میلیونو043هزاردستگاهتولیدداشتیم و امسال 20 درصد رشد را دیدهایم البته آغ//از کار قدری کند اس//ت اما امس//ال هدفگ//ذاری برای تولی//د یک میلیون 300 هزار خودرو است. البته هدفگذاری ما روی سه میلیون خودرو است که باید روی قطعهسازی بیشتر کار کنیم.

وی افزود: برای نظارت بر قطعهسازی و خودروس//ازها و خدمات پس از فروش ش//رکتهایی را ب//ه کار گرفتهایم تا بر کیفیت این بخشها نظارت کنند.

نعم//تزاده در پایان گف//ت: یکی از بخشهای//ی ک//ه خیلی ج//دی دنبال میکنی//م، بخ//ش طراحی اس//ت تا در پلتفرمهای جدید هم پیش//رفت کنیم. روی طراح//ی و س//اخت موت//ور هم با کم//ک بخشخصوصی س//رمایهگذاری خواهیم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.