باید برای صادرات بخش معدن برنامه داشت

Jahan e-Sanat - - News -

ایمیدرو-روس//ای انجمنها و اتحادیههای معدنی و صنایع معدنی در نشستی با رییس هیات عامل ایمیدرو به بیان دیدگاههای خود در راستای توسعه این بخش از اقتصاد ایران پرداختند.

در این نشست نادعلی اسماعیلی، رییس سازمان نظام مهندسی ضمن قدردانیازتالشهایدولتدرحلمشکالتاقتصادیوتدوینسیاستهای قابل قبول در حوزه معدن، گفت: مسوولیت سنگینی بر دوش دولت تدبیر و امید است و در کنار آن تشکلها باید به عنوان بازوی کمکرسان دولت به وظایفخودبهخوبیعملکنند.ویدرخصوصفعالیتهایاینسازماندر حمایت از معدنکاران کشور اعالم کرد: معدنکاران با مراجعه به این سازمان میتوانند از تسهیالت ویژه صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی بهرهمند شوند و اعتقاد دارم که این صندوق یکی از اهرمهایی است که معدن را از رکود خارج میکند.بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز طی سخنانی اظهار کرد: برجام یکی از دستاوردهای برجسته دولت بود و در شرایطی که ارتباط مستقیم با دنیای خارج نداشتیم، این امکان فراهم شد تا هزینههایمعامالتفعاالناقتصادیکاهشیابد.

رییسانجمنمسایرانباتاکیدبراینکهبخشیازاهدافاقتصادمقاومتی توجه به استراتژیهای برونگراست، ادامه داد: تنها هدف تولید، تامین نیاز داخل نیست و باید برای صادرات محصول داخل برنامه داشت.

شکوری با اشاره به نقش موثر ارتباطات بانکی در توسعه صنعت معدن گفت: تعامل با بخشخصوصی مطالبه فعاالن اقتصادی است و باید بپذیریم که بحث خصوصیسازی تنها فروش داراییهای دولت نیست.

مهرداداکبریان،عضوهیاتمدیرهتولیدکنندگانوصادرکنندگانانجمن سنگآهنایراننیزطیسخنانیاعالمکرد:یکیازنقاطضعفحوزهمعدن این است که حیات و توسعه آن به شدت وابسته به قیمتهای جهانی است. کاهشقیمتجهانیمحصوالتمعدنیکهمادخالتمستقیمدرآننداریم، باعث از بین رفتن حیات یک معدن میشود و مانع از پیشرفت طرحهای توسعهای میشود.وی با تشریح دیگر مشکالت حوزه معدن افزود: مشکالت مربوطبهحملونقل،بوروکراسیهایاداریوخدماتبندریازدیگرمسایلی است که مانع ایجاد ارزش افزوده مورد انتظار از حوزه معدن شده است.

اکبریان گفت: تشکیل یک کارگروه برای گذر از دوران معدنکاری سنتی به مدرنیته نیاز امروز صنعت معدن ایران به شمار میرود و باید برای عملیاتی کردن آن هرچه زودتر اقدام کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.