ابالغدستورالعملجدیدتسهیالت01 هزارمیلیاردتومانی

Jahan e-Sanat - - News -

قائممقاموزیرصنعت،معدنوتجارتگفت:01 هزارمیلیارد تومان برای نوسازی واحدهای تولیدی اختصاص مییابد.

رضا رحمانی با اش//اره به ضرورت نوس//ازی و بازس//ازی صنایع کش//ور گفت: به پیش//نهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب س//تاد اقتص//اد مقاومتی 10 هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی اختصاص مییابد تا دستگاههای فرسوده جای خود را به دستگاههای جدید بدهند.وی افزود: این تسهیالت بخش ارزی هم خواهد داشت که در تالشیم از طریق صندوق توسعه ملی تامین شود و در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد. بر اساس برنامهریزیها پیشبینی میشود پنج هزار واحد تولیدی با این تس//هیالت نوسازی شوند؛ هر واحدی که نیازمند باش//د و از هر رشته صنعتی، میتواند از این تسهیالت استفاده کند.

قائممق//ام وزیر صنع//ت، معدن و تج//ارت تصریح کرد: دس//تورالعمل پرداخت این تسهیالت به همه استانها ابالغ شده و مشخص است که هر استان چه میزان از این تسهیالت را دریافت خواهد کرد.وی گفت: واحدهای تولیدی بر اساس مولفههایی که مشخص ش//ده اولویتبندی میشوند. مثال واحدهای آالینده یا انرژیبر در اولویت خواهند بود و سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان، واحدهای واجد شرایط را انتخاب خواهد کرد.به گزارش تسنیم، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: به گونهای برنامهریزی شده که تسهیالت نوسازی فقط به سمت واحدهای بزرگ نرود و سهم واحدهای کوچک و متوسط هم تعیین شده است.

رحمانی گفت: رقم 10 هزار میلیارد تومان را بانک مرکزی تامین کرده و دستورالعمل نوسازی واحدهای تولیدی هم به همه استانها ابالغ شده و آماده پرداخت است. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این تسهیالت بتواند در رونق تولید و افزایش اش//تغال و رقابتپذیری کاالی ایرانی با محصوالت خارجی موثر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.