غول خودروسازی جهان رسما با ماموت خودرو به ایران آمد

Jahan e-Sanat - - News -

روابط عمومی ماموت خودرو- فولکس واگن که در سال گذشته به عنوانبرترینتولیدکنندهخودروییجهانشناختهشدهاست،ازطریقنماینده رسمی خود، »شرکت ماموت خودرو« در ایران آغاز به فعالیت کرد.

حضورفولکسواگندرایرانعالوهبرکمکبهارتقایسطحکیفیوایمنی خودروهایموجودکشور،نشانیازگسترشوتقویتتعامالتدوکشورآلمان و ایران محسوب میشود.

این گزارش میافزاید ماموت خودرو مسوولیت فروش و خدمات پس از فروش خودروهای سواری فولکس واگن در ایران را برعهده دارد. این شرکت از ماه آینده با دو مدل از خودروهای پرفروش فولکسواگن آغاز به کار میکند و سپس به منظور تامین نظر طیف وسیعی از سالیق مشتریان خود سراغ محصوالت دیگر این برند آلمانی خواهد رفت.

آندرسسانتینسن،مدیرپروژهبازارایرانمیگوید:بابازگشتفولکسواگن بهایرانوارائهآخرینمدلهایمحصوالتفولکسبهمشتریانایرانیبههمراه ویژگیهایمتمایز،روابطبینالمللیخودرابیشترازقبلتقویتمیکنیم.در همین ارتباط مهرزاد فردوس، عضو هیات مدیره و رییس گروه ماموت گفت: »بازارخودرویایرانتحتتاثیرانتظارمشتریاندرحالتغییراست.راحتیو آرامش،حفظمحیطزیستوکاهشآالیندهها،امنیت،مصرفبهینهسوخت ...و از نگرانیهای مردم ایران در این حوزه است. این همکاری منجر به تفکر بیشتر و تحول در صنعت خودرو و در نتیجه حرکت در مسیر انتخاب وسایل نقلیه و راهکارهای مدرنتر در حوزه حملونقل شده است.«

گفتنی اس//ت با درج نام ش//رکت ماموت خودرو در س//ایت ش//رکت فولکسواگن، رسما این شرکت به عنوان نماینده فولکس در ایران معرفی شد و طی روزهای گذشته خبرگزاریهای معتبر جهان این رخداد را پوشش داده و تحلیل کردهاند.

شایان ذکر است دسترسی به اطالعات بیشتر از این پس از طریق آدرس www.volkswagen.ir امکانپذیر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.