آغاز به كار رسمي سامانه »دسترسي آزاد به اطالعات«

Jahan e-Sanat - - News -

باآغازبهكاررسميسامانه»دسترسي آزادبهاطالعات«،ايرانچندپلهبهاجرايي شدن اين قانون نزديكتر شد؛ قانوني كه وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي آن را راهي براي مبارزه با فساد ميداند.

شفافيت، نورافكني است كه فضاي تاريك را روشن ميكند. دولتهايي كه فضاي تاريك دارند، ميل به فساد در آنها زياد است.

به گزارش ايسنا، سامانه دسترسي آزاد ب//ه اطالعات پي//ش از آغاز به كار رس//مي، يك دوره آزمايشي يك ماه و نيمه را پشت س//ر گذاشته و راهاندازي رسمي آن در جهت تحقق قانوني است كهدرحالحاضردر041 كشورجهان اجرايي ش//ده و در 90 كشور ديگر هم دنبال ميشود.

انتظامي،معاونمطبوعاتيكهدبيري كميسيون انتش//ار و دسترسي آزاد به اطالعات را عهدهدار اس//ت، مانند وزير ارشاد، همهگير ش//دن اين قانون را راه مبنايي مبارزه با فساد ميداند.

اين قانون با ايجاد شفافيت، اوال مانع ايج//اد رانت اطالعاتي ميش//ود و ثانيا با نظارت عمومي، هزينه نظارت عمال كاهش مييابد و نيازي به دستگاههاي متعددنظارتينخواهدبود.

اما بر اس//اس اين قانون هر شخص حقيق//ي يا حقوق//ي ايران//ي ميتواند درخواس//ت خود براي دسترس//ي به اطالع//ات را به صورت برخط از طريق درگاه الكترونيك حقيقي با ثبتنام در سامانه به آدرس

‪foia. iran. gov. ir‬ و ايجاد حساب كاربري، پيش//خوان دولت الكترونيك، پس//ت يا مراجعه حضوري ب//ه واحد اطالعرساني موسسه درخواستشونده، تسليمكند.

بر اساس ضوابط موجود درخصوص اس//تفاده از اين سامانه و دسترسي به اطالع//ات، كارب//ر درخواس//ت خود را از طري//ق فرم مربوط//ه كه به تصويب كميسيون انتش//ار و دسترسي آزاد به اطالعات رسيده است، تكميل و ارسال ميكند. دستگاهها01 روزمهلتدارند اطالعات مورد نظر شهروندان را بدهند ودرصورتيكهاينزمانبهتاخيربيفتد، شهرونداندرهمينسامانه،شكايتخود را ثبت ميكنند تا از طريق كميسيون انتش//ار و دسترس//ي آزاد به اطالعات پيگيريشود.

مطابق آييننامه اجرايي اين قانون، تمام پاسخهاي دستگاهها به شهروندان، همزمان در س//ايت نيز منتشر خواهد شد مگر اينكه حاوي اطالعات شخصي باشد.

به گفته وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي دسترس//ي آزاد به اطالع//ات، الزاما در چارچوب دولت نيست بلكه حاكميتي است.همهحاكميتازجملهقوهمجريه، قضاييه، مقننه و س//اير نهادها بايد اين دسترسي را فراهم كنند.

او ميگويد: »م//ردم مصرفكننده اطالع//ات هس//تند و محك//وم كردن اطالعات مغاير با مباني قانوني اس//ت. يكي از شاخصهاي دولتها و حكمراني خوب در جامعه امروز، ميزان دسترسي آزاد ب//ه اطالعات اس//ت. قانونمداري و شفافيت نيز سرمايه اجتماعي محسوب ميشود.«

در بدو امر اجباري براي پيوس//تن س//ازمانها به اين سامانه نيست. با اين حال حس//ين انتظامي چنين توضيح ميدهد: »سامانه دسترسي به اطالعات بهگونهاي طراحي شده كه هر دستگاه مشمول به آن ميپيوندد و آمادگي خود را براي ارائه خدمت اعالم ميكند. طبعا دس//تگاههايي كه نامشان در فهرست نيس//ت يا بعدا نباش//د، به معناي اين است كه هنوز به اين سامانه نپيوستهاند. دبيرخانه هم اصراري ندارد كه بيش از اين پيگيري كند بلكه معتقديم فشار افكار عمومي و پيگيري رسانهها بهترين سازوكاربرايپيوستنهمهدستگاههاي مش//مول قانون به اين سامانه خواهد ب//ود. در حال حاضر فقط به اليه اصلي هر دس//تگاه، دسترسي داده ميشود و سازمانهايتابعههروزارتخانهيادستگاه، فعال زير نام اصلي تعريف ميشوند. به مرور و چنانچه درخواستهاي اطالعات از س//ازمانهاي تابعه، به نصاب خاصي برسد و خود دستگاه اعالم آمادگي كند براي سازمانهاي تابعه آن هم دسترسي جداگانه تعريف ميشود.«

بر اس//اس اين تعريف، رس//انهها و حتي مردم عادي با خواندن متن قانون و آييننامههاي اجرايي آن ميتوانند با حقوق خود آشنا شوند و نقش حياتي را در تحقق قانوني ايفا كنند كه در صورت اجرايي شدن آن كسي نميتواند حق دسترسيآنانبهاطالعاترامنكرشوديا در راه استيفاي آن، سنگاندازي كند.

با اين حال بديهي است كه در ابتداي راهاجراييكردناينقانون،اشكاالتيهم وجود داشته باشد.

انتظامي با پذيرش اين اشكاالت در اين خصوص ميگويد: مهم، سياس//ت مثبت دولت و عزم عمومي اس//ت كه به تحقق و فراگي//ري اين قانون و روح حاك//م بر آن بينجام//د. اين چالشها دامنه وسيعي را شامل ميشود، از مباني فرهنگييعنيحقوروحيهمطالبهگري ووظيفهپاسخگوييتامسايلزيرساختي ونبودآرشيوهايجامع. امانبايدبهبهانه احتمالچنينچالشهايي،ازحركتبه سمت اجرا و كمال، سر باز زنيم. به نظر خيلي از كارشناسان، خود قانون هم نياز ب//ه اصالح و تكمي//ل دارد تا اوال دامنه بيشتري از اطالعات را شامل شود، ثانيا تضامينبيشتريايجادكندوثالثاتركيب غالب آن غيردولتي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.