رضا كيانيان به »شهرزاد« ميآيد

Jahan e-Sanat - - News -

قسمت سوم سريال »ش//هرزاد «2 در حالي فردا توزيع ميشود كه شخصيت رضا كيانيان وارد داستان خواهد شد.

قس//مت سوم از فصل دوم سريال »شهرزاد« در حالي دوشنبه 19) تير ماه( عرضه ميش//ود كه شخصيت رضا كيانيان با عنوان »شاپور« وارد داستان ميشود.

كياني//ان در يادداش//تي ك//ه پي//ش از انتش//ار قس//مت اول سريال »ش//هرزاد2« منتش//ر كرده، درباره حضور در اين سريال نوشته بود:

»من فصل اول ش//هرزاد را دوس//ت داشتم و سه بار دربارهاش نوش//تم. براي فصل دوم نقش//ي به من پيشنهاد شد كه نتوانستم قبول نكنم. نقشي پر از تناقض پر از چالشهاي دروني و از همان نقشهايي كه دوست دارم. در ساخت سريال مانند حسن فتحي بيشتر از انگشتان يك دست نداريم. تا به حال هر چه ساخته خوب بوده و در راس همه شهرزاد بود.

و حاال فصل دوم ش//هرزاد. هميش//ه فصل دوم سختتر از اول است. نوشتن و ساختنش جسارت ميخواهد. به ويژه كه اولي خوب باشد چون توقع بيننده باال رفته است. حاال با همين توقع باال به ديدن فصل دوم ش//هرزاد بنشينيد. در روز دوشنبه 29 خرداد كه دست بر قضا روز تولد من هم هست.«

داس//تان س//ريال »ش//هرزاد« به كارگرداني حس//ن فتحي و تهيهكنندگي و س//رمايهگذاري سيد محمد امامي در دهه 1330 خورشيدي ميگذرد و روايتي عاشقانه بر بستر تاريخ است.

رض//ا كيانيان، رويا نونهالي، امير جعفري و آتنه فقيهنصيري از بازيگران جديد فصل دوم هس//تند كه در كنار ترانه عليدوس//تي، ش//هاب حسيني، مصطفي زماني، پريناز ايزديار، مهدي سلطاني، پرويز فالحيپور، گالره عباس//ي، سهيال رضوي، فريبا متخصص، اميرحسين فتحي ...و ايفاي نقش ميكنند.

همچنين محسن چاووشي همانند فصل اول به عنوان خواننده همراه اين سريال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.