گوي بلورين كارلووي واري به »جنگجوي كوچك« رسيد

Jahan e-Sanat - - News -

مراسم اختتاميه پنجاهودومين دوره جشنواره بينالمللي فيلم كارلووي واري با اعطاي جايزه گوي بلورين بهترين اثر به فيلمي از كشور ميزبان برگزار شد.

هيات داوران جشنواره فيلم كارلووي واري فيلم »جنگجوي كوچك« ساخته واسالو كادرنكا را به عنوان برنده جايزه گوي بلورين بهترين فيلم و همچنين جايزه نقدي 2500 دالري اين رويداد سينمايي معرفي كرد.

اين اولينبار طي 15 سال اخير است كه فيلمي از كشور ميزبان - جمهوري چك - موفق به كسب جايزه اول جشنواره كارلووي واري ميشود.

جايزه ويژه هيات داوران به فيلمي درباره مصائب جنگ در يوگسالوي با عنوان »مردان گريه نميكنند« ساخته آلن دريژويچ، كارگردان اهل بوسني اعطا شد و پيتر ببياك از اسلواكي نيز براي فيلم »خط« جايزه بهترين كارگرداني جشنواره رابهخانهبرد. دربخشبهترينبازيگرزن،جويتابودنيكوالياناوموربهصورت مشترك براي فيلم »زنان در كيگالي آواز ميخوانند« برگزيده شدند و الكساندر ياتسنكو، بازيگر روس نيز براي نقشآفريني در فيلم »آريتمي« جايزه بهترين بازيگر مرد را كسب كرد. هيات داوران جشنواره كارلووي واري همچنين جايزه بهترين فيلم اول اين رويداد سينمايي را به فيلم رمانتيك و آمريكايي »بقيهاش براي خودت« و جايزه بازيگر نوظهور را نيز به »وويكا اولتين« براي فيلم رومانيايي »خبرفوري«اعطاكردند. دربخشرقابتي»شرقغرب«نيزفيلم»چگونهويكتور الكسي را به خانه سالمندان برد« ساخته الكساندر هانت از روسيه برنده شناخته شد و جايزه ويژه هيات داوران نيز به »ِدِد« ساخته ماريام خاچواني رسيد.

»بچههاي زياد، يك ميمون و يك قلعه« از اس//پانيا جايزه بهترين مستند بلند را از آن خود كرد و جايزه بهترين فيلم از نگاه مخاطبان جشنواره نيز به »رودخانه باد« با بازي جرمي رنر در نقش اصلي رسيد. پنجاه ودومين جشنواره بينالمللي فيلم كارلووي واري از 30 ژوئن تا 8 ژوئيه 9) تا 17 تير( در جمهوري چك برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.