نويسنده »چه كسي پنير مرا جابهجا كرد؟« درگذشت

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- اسپنسر جانسون نويسنده كتاب »چه كسي پنير مرا جابهجا كرد؟«در87سالگيدرگذشت. تلگرافنوشت:نويسندهكتاب»چهكسي پنير مرا جابهجا كرد؟« كه 25 ميليون نس//خه در سراسر جهان فروش داشته، در 78 سالگي بر اثر سرطان پانكراس درگذشت.

جانسون پزشكي بود كه به نوشتن كتابهاي كودك روي آورد. اولين كتاب او »مدير يكدقيقهاي« نام داشت كه سال 1982 با همكاري كن بالنچارد به نگارش درآمد.

كتاب »چه كسي پنير مرا جابهجا كرد؟« كه با سبكي حكايتگونه راهكارهايي براي تغيير در زندگي ارائه ميدهد، س//ال 1998 روانه بازار شد. اين كتاب براساس داستاني كه جانسون در سخنرانيهايش و براي دوس//تانش تعريف ميكرد، نوشته ش//د. آثار او تاكنون به 26 زبان دنيا ترجمه شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.