رفع فيلتر از » بالگاسپات« و يوتيوب

Jahan e-Sanat - - News - قانون

گروه فناوري- در راس//تاي به كارگيري ش//بكه علمي كش//ور ك//ه چن//دي پيش به بهرهبرداري رسيد، وزارت ارتباطات براي حل مشكالت دانشگاهيان و محدوديت دسترسي آنها به محتويات علمي، تصميم به رفع فيلتر دو وب//گاه پرطرف//دار در محيط دانش//گاهي گرفته است.

در اين خص//وص معاون وزير ارتباطات از رايزني جدي وزارت ارتباطات با دادستاني كل كشور براي رفع فيلتر بالگاسپات و يوتيوب در دانشگاهها خبر داد و از احتمال تعميم ايده رفع فيلتر بالگاسپات و يوتيوب به كل كشور، گفت: تالشمان بر اين اس//ت تا بتوانيم اين ايده را در محيط كوچك دانشگاه اجرا كنيم تا اجراي نظامات را ببينند و اعتماد كنند سپس شايد درباره كشور بتوان صحبت كرد.

ب//ه گفته وي، موضوع رف//ع فيلتر اين دو وبگاه، تنها حل مشكل دانشگاههاست نه رفع فيلتر برخي سرويسهاي مجازي.

محمدج//واد آذريجهرم//ي با اش//اره به پيش//نهاد رفع فيلتر بالگاس//پات و يوتيوب در شبكه علمي كش//ور در دانشگاهها، اظهار داش//ت: در حال مذاكره هس//تيم تا بتوانيم براي ش//بكه علمي در دانش//گاهها اين كار را انجام دهيم كه البته اگر مس//ووالن قضايي و روالهاي قانوني دخيل در اين مساله مصلحت بدانند كه اين حوزه را باز كنند، آمادگي داريم تدابير الزم را انجام دهيم. در نهايت اين مساله بستگي به تاييد نهايي دارد كه هنوز تصميمي در اين باره نهايي نشده است.

يوتيوب و بالگاسپات، دايرهالمعارفي براي دانشگاهيان

مع//اون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات اف//زود: رف//ع فيلتر اين دو س//رويس در حد دانش//گاهها ضرورت و درخواس//ت براي آنها بسيار است زيرا مطالب مفيد بسياري در اين حوزه وجود دارد كه براي مثال بالگاس//پات دايرهالمعارفي براي دانشگاهيان كشور است و در يوتيوب نيز مطلب زياد است.

وي ادام//ه داد: ب//ه ه//ر دانش//گاهي كه ميرويم، س//رآمد شرح درخواس//تها، رفع فيلتر بالگاسپات و يوتيوب است.

آذريجهرمي گفت: درباره اين دو سرويس بين مس//ووالن دغدغههايي وج//ود دارد كه تصور ميكنيم درست است اما اكنون مبحثي را در اين باره شروع كردهايم كه رفع فيلتر اين دو شبكه را از شبكه علمي به عنوان اجرا در حد يك مجموعه آغاز كنيم كه ش//ايد امكان توسعه بعدي اين ايده وجود داشته باشد.

وي در پاس//خ به اين س//وال كه آيا امكان توس//عه رفع فيلتر بالگاسپات و يوتيوب در خارج از فضاي دانشگاهي وجود دارد، گفت: نميدانم فضا چگونه باشد. اين موضوع بستگي دارد كه نظام كنترل خطوط قرمز چگونه قابل پيادهسازي باشد.

آذريجهرم//ي توضي//ح داد: مجم//وع دانش//گاههاي كشور پنج درصد از استفاده از اينترنت در كل كشور ندارند و حوزه دانشگاهها كوچك است كه شايد بتوانيم بگوييم مزاياي اجراي اين طرح بر معايب آن ارجحيت دارد اما درباره اينكه اين ايده را به كل كشور تعميم دهيم، شايد نتوان به راحتي صحبت كرد.

ش//ايد در يك محيط كوچك بتوانيم اين ايده را اجرا كنيم، نظامات را بگذاريم، يكبار ببينند و به شيوهها اعتماد كنند، سپس درباره كل كشور بتوان صحبت كرد. برنامهایبرايسرويسهايديگرنداريم مديرعامل ش//ركت ارتباطات زيرس//اخت درباره اينكه آيا عالوه بر بالگاسپات و يوتيوب درباره سرويسهاي ديگري نيز صحبت از رفع فيلتر حت//ي در محدوده دانش//گاهي مطرح ش//ده، به فارس گفت: مبحث علمي در ساير سرويسها به پررنگي اين دو سرويس نيست و مراكز دانش//گاهي مكررا اين دو سرويس را درخواست ميكنند.

وي ب//ا طرح اين س//وال كه ب//راي مثال فيسب//وك چه نقش//ي در مراكز علمي دارد، تاكيد كرد: موضوعيت دو سرويس بالگاسپات و يوتيوب در فضاي دانش//گاهي كشور بيشتر است.

آذريجهرمي در پاس//خ به اين سوال كه آيا ايده رفع فيلتر بالگاس//پات و يوتيوب از فضاي دانش//گاهي ب//ه مجموعههاي محدود ديگري خارج از فضاي دانشگاهي نيز تسري خواه//د ياف//ت، گفت: اصال//ت موضوع، حل مش//كل دانشگاههاس//ت نه رفع فيلتر برخي سرويسها.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.