مهلت دريافت كارت ملي هوشمند تا پايان امسال است

Jahan e-Sanat - - News - امنیت

سخنگوي س//ازمان ثبتاحوال كشور جزييات مربوط به ثبتنام و دريافت كارت ملي هوشمند را تشريح كرد.

سيفاهلل ابوترابي اعالم كرد: كارتهاي ملي هوشمند صادر شده تا سال 89 تا پايان امسال كاربرد دارند و افراد بايد براي دريافت كارت ملي هوشمند اقدام كنند. از آغاز سال 97 اين كارته//ا فاقد اعتبار خواهند بود. وي تاكيد كرد: افرادي كه تاريخ صدور كارت ملي آنها از 80 تا 89 است براي اينكه در مجامع اداري دچار مشكل نشوند، بايد كارت ملي هوشمند دريافت كنند.

مردم با مراجعه به دفاتر پيش//خوان، پست و ثبتاحوال ميتوانن//د براي دريافت كارت ملي جديد اقدام كنند. حتي شرايطي پيشبيني شده كه در محل از افراد عكسبرداري شود. كارتهوشمندطي51روزتايكماهپسازدرخواستصادر ميشود. ابوترابي علت تاخير چندين ماهه در صدور كارت ملي در برخي موارد را در بخش كنترل مدارك دانست.

افرادي كه شش ماه از صدور كارت آنها گذشته است بايد به شعبه مراجعه كنند و اگر اين كار را نكنند كارت آنها باطل ميش//ود و براي تحويل بايد پ//ول مضاعفي پرداخت كنند. حداكثر رقمي كه مردم براي كارت ملي هوشمند بايد بپردازند 31 هزار تومان است و دريافت هر مبلغي بيشتر از اين مقدار جرم محس//وب ميش//ود. براي افرادي كه در خارج از كشور هستند فعال نمونه قديمي صادر خواهد شد.

ابوترابي درباره صدور كارتهاي هوشمند ملي گفت: اين كارت ب//ه عنوان كليد ورود به دولت الكترونيك محس//وب ميشود و تاكنون بيش از 24 ميليون نفر از جمعيت كشور كارت هوشمند ملي را دريافت كردهاند.

در فض//اي الكترونيكي در حال حاضر از ش//ماره ملي به عنوان كد احراز هويت استفاده ميشود ولي براي كاربردهاي كارت ملي هوشمند پيشبينيهاي متعددي شده است. در ح//ال حاض//ر در 200 هزار نقطه عمال براي ارائه خدمات، از طريق پايگاه دادههاي كارت ملي استفاده ميشود. تراشهاي در اين كارت تعبيه ش//ده اس//ت تا دستگاههاي كارتخوان بتوانن//د اطالعات آن را بخوانن//د. اين اطالعات براي هر فرد محرمانه است.

تمامكارتهايصادرشدهازسال09 تا69 همچناناعتبار خواهند داشت و افراد نيز ميتوانند براي دريافت كارت ملي هوشمند اقدام كنند.

تاكنونبيشاز42 ميليوننفركارتمليهوشمنددريافت كردهاند و ابوترابي از تالش براي اضافه كردن 40 ميليون نفر ديگر به دارندگان كارت ملي هوشمند تا پايان سال 97 خبر داد. 5 دستگاه صدور كارت ملي هوشمند وارداتي هستند و توانايي صدور ماهانه 2 تا 2/5 ميليون كارت را دارند. سازمان ثبتاحوال كشور در حال حاضر دو جامعه هدف دارد، دسته اول كساني كه تاريخ اعتبار كارت ملي آنها تمام شده است و دسته دوم كساني كه وارد سن قانوني براي داشتن كارت ملي شدهاند يعني تمام كساني كه 15 سال تمام دارند. فرآينددرخواستبرايكارتمليهوشمند ابتدا مردم بايد از طريق سايت ncr.ir پيش ثبتنام كنند. براي تكميل كار افراد بايد اصل شناسنامه، كدپستي و آدرس محل سكونت را به دفاتري كه ثبتاحوال معرفي كرده است، اعالم كنند و همانجا 10 انگش//ت فرد اس//كن ميشود و از او عكس گرفته خواهد شد. براي تحويل كارت هم خود فرد بايد با نمونه قديمي كارت ملي مراجعه كند. با اين حساب هر فرد بايد دو بار به دفاتر مراجعه كند. سخنگوي سازمان ثبتاحوال از نصب ايستگاههاي سيار هم خبر داد، همچنين براي معلوالن و جانبازان سازوكارهايي پيشبيني شده و قرار است پينكدهاي مخصوصي به آنها تخصيص داده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.