واردات غيرقانوني مانع رشد توليدات مخابراتي داخل است

Jahan e-Sanat - - News -

برخي كارشناسان با انتقاد از واردات غيرقانوني محصوالت مخابراتي و مرتبط باحوزه آيتي از طريق مجاري غيررسمي به كشور، اين شرايط را عامل عدم رشد شركتهاي دانش بنيان و مانعي براي رشد توليدات در اين حوزهها ميدانند.

در اين خصوص، سيامك محمدي كارشناس حوزه آيتي، با بيان اينكه يافتن شغل امروزه در بيشتر حوزهها خصوصا در حوزه معماري كامپيوتر و سختافزار سخت شده است، افزود: البته در حوزه رشتههاي مرتبط با بخش نرمافزار به خاطر وجود كارهايبانكيياساختاپليكيشنهايجديدبرايشركتهاي خصوصي يا سرورهاي آنها، امكان اشتغال براي فارغالتحصيالن حوزه فناوري اطالعات بيشتر شده و در حال توسعه است.

اين اس//تاد دانشگاه با اش//اره به حوزههاي متنوع شغلي آيتي از جمله راهاندازي »ديتاسنتر«ها و همچنين راهاندازي »س//رور«هاي ادارات اظه//ار كرد: حوزه فن//اوري اطالعات زمينههاي مختلف و متنوعي براي پوشش شغلي دارد اما اينكه چرا در اين حوزه بيكاري وجود دارد احتماال به خاطر آشفتگي اقتصادي فعلي و همچنين تحريمهاي اين حوزه است. هنوز در خيلي از حوزهها تحريمها برداشته نشده است خصوصا در زمينه سختافزارها ميتوانند بستر شغلي قابل توجهي را در بازار ايجاد كنند.

وي با اش//اره به تحريمهاي موج//ود در حوزه مخابرات و بخشي از حوزه فناوري اطالعات ادامه داد: بسياري از تجهيزات مخابراتي كه در حال حاضر تحريم هستند از طريق كانالهاي غيررسمي از طريق چين وارد كشور ميشوند و ما در اين حوزه صرفا مصرفكننده هستيم، در حالي كه در چنين شرايطي ما بايد به ش//ركتهاي دانشبنيان بهاي بيشتري بدهيم اما اين اتفاق نميافتد كه بس//يار جاي س//وال دارد. همچنين درخصوص »سرور«ها نيز اين شرايط وجود دارد كه در اين حوزه نيز واردات غيرقانوني مانع از رشد توليدات اين حوزه در داخل كشور شده است.

اين كارش//ناس با اشاره به عملكرد دولتهاي نهم و دهم در حوزه مخابرات و آيتي عملكرد اين دولتها را عاملي براي عقبافتادگي اين عرصهها و عدم رشد شركتهاي دانشبنيان ارزيابي كرد.

محمدي در ادامه با تاكيد بر ضرورت انجام خصوصيسازي واقعي در كشور و در حوزههاي مخابراتي و فناوري اطالعاتي بي//ان ك//رد: در حالي كه همه كش//ورها در دنيا به س//مت خصوصيسازي حركت ميكنند اما در كشور ما اين مهم به شكل درستي انجام نشده است و شركتهاي نيمهخصوصيدولتي مانع از س//رمايهگذاري و درآمدزايي مس//تقل بخش خصوصي واقعي ميشوند.

وي همچني//ن با بي//ان اينكه ارتباط و هم//كاري حوزه صنعت و دانشگاه يك ضرورت جدي در كشور است، گفت: در همه كش//ورها بخ//ش صنعتي حداقل 5 ت//ا 10 درصد س//رمايهگذاريهاي خود را در دانشگاهها انجام ميدهد. اين س//رمايهگذاري از سويي باعث ايجاد اشتغال دانشجويان در تخصصهاي مرتبط با رشته خود و از سويي موجب ارتقاي سطح تكنولوژي در صنعت كشور ميشود.

وي اضافه كرد: اما در شرايط فعلي اين ارتباط در كشور ما بسيار كم است و معدود كارهايي هم كه در حوزه برق قدرت و نيرو انجام ميشود، بعضا به دليل عدم پرداخت پول اوضاع خوبي ندارند، هرچند در قياس با حوزه كارهاي كامپيوتري و فناوري اطالعات اوضاع بهتري دارد.

محمدي در پايان با انتقاد از عدم دخالت دادن دانشگاهها به عنوان يك نهاد توليد علم در كشور در اجراي پروژههاي جدي مخابراتي گفت: به دليل عدم مديريت كنترل صحيح پروژهها، مخابرات پروژههاي بس//يار كالن را تعريف و با ش//ركتهاي خاصي قرارداد ميبندد، در حالي كه پروژههاي بسيار خرد را به دانشگاهها واگذار ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.