زبان فارسي رسما به اينستاگرام اضافه شد

Jahan e-Sanat - - News - تلنگر

تبليغات//ي چيني «MobiSummer» رويت ش//ده كه احتم//ال ميرود تي//م مذكور، بدون اط//الع مديران در حال سوءاس//تفاده از زيرس//اختهاي ش//بكه براي نفوذ به موبايلهاي اندرويدي و همچنين كس//ب درآمد براي خود باشد.

الزم به ذكر است كه اكثر موبايلهاي آلوده، از اندرويد 5 يا نس//خههاي قديميتر سيس//تمعامل گوگل استفاده ميكنند كه احتماال آخرين بهروزرس//انيهاي امنيتي را دريافت نكردهاند.

در نهايت پيش//نهاد ميكنيم براي جلوگيري از نفوذ بدافزار CopyCat به ابزارهاي اندرويدي، همواره موبايل و تبلت خود را بهروزرساني كرده و نرمافزارهاي مورد نياز را از پلياستور تهيه نماييد.

فارنت- اينستاگرام سرانجام زبان فارسي را به نسخه جديد اپليكيشن خود اضافه كرده است. از اين پس كاربران ايراني ميتوانند از اينستاگرام به زبان شيرين پارسي استفاده كنند.

برخي از كاربران اندرويدي اخيرا متوجه فارس//ي ش//دن اپليكيشن اينستاگرام خود شدهاند. ظاهرا اينستاگرام از نسخه 10,28 زبان فارسي را هرچند بيس//روصدا و نهچندان كامل به اپليكيشن خود اضافه كرده است.

براي فارسي كردن زبان اينستاگرام كافي است زبان دستگاه خود را از بخش تنظيمات و Language به فارسي تغيير دهيد سپس يكبار اينستاگرام را باز و بسته كنيد. اگر اين روش موثر نبود پس از تغيير زبان كافي است اينستاگرام خود را يكبار Uninstall كرده و دوباره دانلود و نصب كنيد. توجه داشته باشيد براي ورود به اكانت خود طبعا بايد نام كاربري و رمز عبورتان را به ياد داشته باشيد.

گفتني است ميتوانيد اينستاگرام را از بخش زبان دوباره انگليسي كنيد اما از آنجا كه فارسي در اين ليست قرار ندارد براي فارسي كردن مجدد بايد اپليكيشن را حذف و دوباره نصب كنيد.

متاسفانه در تنظيمات اينستاگرام و در بخش زبان هنوز زبان فارسي به صورت رسمي اضافه نشده است. به اين ترتيب شايد بايد چند روز براي اضافه شدن آن منتظر بمانيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.