فروش حجمي متوقف ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

وزير ارتباطات گفت: به دليل افزايش ميزان استفاده كاربران از اينترنت، فروش حجمي اينترنت متوقف ميشود و كاربران ميتوانند با خريد اشتراك ثابت هر ميزان كه بخواهند از حجم اينترنت مصرف كنند.

محمود واعظي با اشاره به تصميم براي توقف فروش اينترنت به صورت دانلود حجمي گفت: اين تصميم براي فروش اينترنت ثابت ADSL و ‪TDLTE‬ در نظر گرفته شده و قرار است اين دستورالعمل مردادماه به كميسيون تنظيم مقررات ارائه و مطرح شود.

وي توضيح داد: با توجه به افزايش ميزان سرعت دسترسي به اينترنت از طريق موبايل، اپراتورهاي موبايل روشهاي مختلفي را براي كاربران درنظر گرفتهاند كه به كاربر اين امكان را ميدهد تا با پرداخت يك مبلغ ثابت به صورت قرارداد، ماهانه و ساالنه هر ميزان اينترنت كه بخواهد استفاده كند. هماكنون كاربران موبايل ميتوانند با پرداخت مبلغ اشتراك، براي مثال هر تعداد فيلم كه خواستند، تماشا كنند اما اين موضوع هنوز براي اپراتورهاي اينترنت ثابت اتفاق نيفتاده است.

وزير ارتباطات با بيان اينكه به دنبال اين هستيم كه اين اتفاق در اينترنت ثابت نيز بيفتد، گفت: با توجه به جدي شدن بحث استفاده از سايتهاي ويدئويي و محتواي چندرسانهاي در كشور، اينترنت حجمي ديگر كاربردي نبوده و به س//رعت به اتمام ميرس//د و كاربران از اين ناراضي هستند كه حجمخوري و گيگخوري اتفاق افتاده است.

واعظي ادامه داد: اما ما معتقديم كه حجمخوري اينترنت وجود ندارد چراكه در گذشته سرعت دسترسي به ديتا، كند بود و به همين دليل يك ويدئو با سرعت پايين دانلود ميشد اما هماكنون كاربران ويدئو را به صورت آنالين ميبينند و متوجه ميزان مصرف حجم اينترنت نميشوند.

وزير ارتباطات به مهر گفت: به همين دليل درصدد تغيير سياست فروش اينترنت هستيم. اپراتورهاي موبايل را تشويق كرديم كه سياست گذشته خود را ادامه دهند و با شركتهاي حوزه محتوا در حال قرارداد هستند تا ترافيك بر بستر شبكه ملي اطالعات با سرعت و كيفيت باال و باقيمت مناسب به كاربران ارائه شود. در همين حال براي تدوين دستورالعمل توقف فروش حجمي اينترنت ثابت نيز كميتهاي در سازمان تنظيم مقررات ارتباطات تشكيل شده است كه در حال بررسي موضوع است.

وي افزود: بايد اپراتورهاي اينترنتي متقاعد شوند كه به جاي فروش حجمي اينترنت، به كاربران اشتراك ثابت و اينترنت نامحدود بدهند تا كاربران مجبور نباشند در طول ماه چند بار گيگ اينترنت خريداري كنند.

واعظي تصريح كرد: اين تصميم در راس//تاي افزايش استفاده نامحدود حجم اينترنت از ش//بكه ملي اطالعات اتخاذ ش//ده اس//ت تا با تس//هيالت تعرفهاي مردم بتوانند از س//ايتهاي داخلي با س//رعت و كيفيت و تعرفه مناسب استفاده كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.