14 ميليون دستگاه اندرويدي قرباني شدند

Jahan e-Sanat - - News -

ش//ركت امنيت//ي «Checkpoint» اخيرا جزييات مرب//وط به بدافزاري را منتش//ر كرده كه ميتواند پس از نفوذ به دستگاه، سيستمعامل اندرويد را روت كند.

براس//اس اطالع//ات موج//ود، بدافزار م//ورد بحث كه «CopyCat» نام دارد، در بعضي از اپليكيشنهاي خارج از ‪«Google Play Store»‬ وجود داش//ته و موبايلهاي اندروي//دي را روت ميكند. اي//ن بدافزار پس از نصب چند نرمافزار جعلي، اقدام به پخش تبليغات كرده و همچنين مبالغ پرداختي در ساير اپليكيشنها را به سرقت ميبرد.

موارد مورد بحث ب//ه دليل وجود برخي از حفرههاي امنيتي در سيستمعامل اندرويد ميسر شده، كه مهمترين آنها امكان روت كردن دستگاه توسط بدافزار مورد بحث بوده و اين مس//اله، كاربر را در معرض طيف وس//يعي از رخنهها و مشكالت امنيتي قرار ميدهد.

CopyCat پ//س از روت ك//ردن تلف//ن اندرويدي، كدهاي مربوط به سيس//تم پردازش اپليكيش//ن را تغيير داده و ب//راي توس//عهدهندگان خ//ود ام//كان نظارت بر فعاليته//اي كارب//ر را فراهم ميكند. توس//عهدهندگان همچنين ميتوانند با استفاده از اين دسترسي، تبليغات جعلي خود را در ساير اپليكيشنها نمايش داده يا مبالغ پرداختي در نرمافزارهاي ديگر را از آن خود كنند.

خط//ر مهم ديگري كه بدافزار جدي//د به همراه دارد، امكان نفوذ به شبكههاي اطالعاتي شركتها و سازمانها و همچنين سرقت اطالعات حساس موجود روي دستگاه است كه نگرانيهاي امنيتي بابت شيوع CopyCat را دوچندان ميكند.

از ميان سيستمهاي آلوده به بدافزار كه بيش از نيمي از آنها در آسيا قرار دارند، 8 ميليون دستگاه روت شدهاند كه در 4/9 ميليون مورد از آنها نرمافزارهاي جعلي نصب شده و 3/8 ميليون كاربر هر روز با تبليغات آزاردهندهاي كه CopyCat به نمايش ميگذارد سر و كار دارند. جالب اس//ت بدانيد كه به دليل آمار ب//االي موبايلهاي آلوده، توسعهدهندگان بدافزار مورد بحث تاكنون موفق به كسب درآمد 1/5 ميليون دالري از تبليغات جعلي شدهاند.

گفتني اس//ت هن//وز توس//عهدهندگان CopyCat شناس//ايي نش//دهاند اما، ردپاي فعاليت آنان در ش//بكه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.