ديتاسنتر ملي آسياتك در ششمين برج بلند مخابراتي دنيا افتتاح ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل ش//ركت آسياتك با اعالم خبر قريبالوقوع افتتاح فاز يك ديتاسنتر ملي آسياتك در برج ميالد افزود: شركت آسياتك همواره در راستاي همراهي با شبكه ملي اطالعات، اقدامات مهمي انجام داده است.

محمدعلي يوسفيزاده گفت: با توجه به افزايش انتقال ديتاي داخلي از خارج به داخل كشور، اهميت ايجاد و ارتقاي فضاي امن و كافي در كشور بيش از پيش به چشم ميخورد و در اين راستا و با توجه به حجم عظيم اين پروژه و همچنين اهميت ويژه امنيت در آن، انتخاب مكاني كه داراي ويژگيهاي منحصر به فرد از نظر تكنولوژي ساخت، امنيت اطالعات، ارتفاع، تجهيزات، تامين انرژيهاي پايه و ساير ملزومات تخصصي و تكنيكي باشد، بسيار مهم به نظر ميرسيد.

مديرعاملشركتآسياتكادامهداد:برهميناساسدرخصوصانتخاب بهتري//ن فضاي ممكن با بهرهگيري از فناوري روز دنيا، پس از برگزاري جلساتتخصصيوكاربردي،فضاييبامساحتبيشاز009 مترمربعدر برج ميالد تهران به عنوان ششمين برج بلند مخابراتي دنيا و مستحكمترين سازه مخابراتي كشور به اين پروژه اختصاص داده شد.

محمدعلي يوس//فيزاده در پايان تاكيد كرد: با افتتاح ديتاسنتر ملي آس//ياتك در برج ميالد به دس//ت وزير ارتباطات و فناوري اطالعات و همچنين شروع به كار چند سرويس مهم ارتباطي ديگر از جمله تلفن ثابت كشوري آسياتك و ارائه خدمات ويژه ارتباطي به شركتهاي ،Servco گام مهمي در راستاي نيل به اهداف كالن فاز سوم شبكه ملي اطالعات برداشته ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.